Füüsika ja keemia doktoriõppe programm

Loodus- ja täppisteaduste valdkonnas avatakse 2022/2023. õppeaastal vastuvõtuks uus füüsika ja keemia doktoriõppe programm, mis sisaldab kolme eriala:

  • füüsika (koordineerib füüsika instituut)
  • keemia (koordineerib keemia instituut)
  • kosmoseteadus ja -tehnoloogia (koordineerib Tartu observatoorium)

Doktoriõpingud keskenduvad põhiliselt doktoritööle ja teadustegevusele. Doktorant võib koostöös juhendaja(te)ga teha õppekavas individuaalseid ja eesmärgipäraseid valikuid. Programm sisaldab kursusi ja koolitusi 30 EAP mahus. Õppemoodul sisaldab erialaspetsiifilisi kursusi (18 EAP) ja ülekantavate oskuste omandamist (12 EAP). Atesteerimiskomisjon hindab doktorantide edasijõudmist õppekava, programmi õpitulemuste ja programmi raames vajalike tegevuste osas. Lisaks võivad erialadel olla oma doktorantidele spetsiifilised nõuded ja ettekirjutused.

 

Programmi üldeesmärgid

Programmi üldeesmärk on viia doktorandi teadmised ja oskused rahvusvahelises teadusruumis tunnustatud kõrgetasemelise professionaali tasemele. Doktoranti valmistatakse ette tööks õppejõuna ja teadlasena ülikoolis ja teistes teadusasutustes ning juhtivspetsialistina väljaspool akadeemilist sfääri, näiteks ettevõtluses ja avalikus sektoris. Doktorikraadiga spetsialist on omandanud oma erialal tippteadmised, rahvusvaheliselt tunnustatud teadus- ja arendustöö oskused, avara teadusliku maailmakäsitluse ning juhtimis- ja pedagoogilise töö pädevused. Doktorikraadiga spetsialist on iseseisev uurija, kes on võimeline analüüsima tema ette
püstitatud probleemi ning sellele lahendusi leidma, töötades olenevalt olukorrast iseseisvalt, meeskonna liikmena, ja/või juhtides töögruppi.

Programmi läbinud doktorant:
1. omab uurimisvaldkonna tippspetsialistile vastavaid teadmisi ja oskusi ning on kursis kaasaegsete arengusuundadega ja eksperimentaalsete ning teoreetiliste metoodikatega;
2. hindab kriitiliselt saavutatud teadustulemusi, oskab neid vajadusel ümber hinnata, uuesti formuleerida ja/või laiendada;
3. oskab teooria põhjal prognoosida reaalsete protsesside kulgu, püstitada iseseisvalt hüpoteese ja neid prognoose ning hüpoteese
eksperimentaalselt tõestada;
4. valdab teaduslikku maailmapilti ja oskab oma teadmisi edasi anda õpetamise, juhendamise või muul teel nii hariduse ja teaduse kontekstis kui ka laiemal ühiskondlikul tasandil;
5. oskab oma uurimistöö tulemusi korrektselt dokumenteerida ja esitada nii kirjalikult kui ka suuliselt erinevatele auditooriumidele;
6. oskab hinnata oma vajadust enesetäienduse järele ja seda vastavalt vajadusele planeerida;
7. orienteerub tänapäevases teaduskorralduses, teab ja oskab rakendada efektiivse projektijuhtimise põhimõtteid ning oskab töörühmas tegutseda (sh rahvusvahelises);
8. On oma tegevuses eetiline, lähtub oma tegevuses heast teadustavast ja muudest ülikooli headest tavadest, andmehalduse headest tavadest, intellektuaalse omandi õigustest ja andmekaitse nõuetest.

Teadus-, arendus- ja loometegevus

Doktorandi teadus- ja arendustegevuse eesmärgiks on omandada uurimistöö planeerimise, läbiviimise ja tulemuste esitamise teadmised ja oskused. Teadus- ja
arendustöö tulemusena valmib iseseisev uurimus, milles on esitatud konkreetse teadusvaldkonna ühe või mitme olulise probleemi argumenteeritud originaalne
lahendus, mis eeldab publitseerimist oma eriala juhtivates rahvusvahelise levikuga väljaannetes (või atesteerimiskorras samaväärseks tunnistatud rakenduslikku
publikatsiooni).
Doktorant omandab erialase teaduskommunikatsiooni kogemuse ja kõrgkoolis õpetamise töökogemuse.

Teadus-, arendus- ja loometegevuse moodul on mahus 5460 tundi, mis vastab 210 EAP-le.

Mooduli edukalt läbinud doktorant:
1. rakendab oma teadmisi ja erialase valdkonna uurimismetoodikaid erialaste uurimistööde läbiviimisel.
2. analüüsib ja hindab kriitiliselt erialaspetsiifilisi hüpoteese.
3. formuleerib erialaseid uurimisküsimusi ja algatab ning kavandab nende lahendamiseks uurimis- ja arendustöid.
4. suudab prognoosida ja kriitiliselt hinnata erialase uurimis- ja arendustöö potentsiaalset tulemit.
5. hindab kriitiliselt saavutatud teadustulemusi, oskab neid vajadusel ümber hinnata, uuesti formuleerida või laiendada.
6. osaleb erialastes aruteludes ning argumenteerib nii eesti kui ka inglise keeles, nii kõnes kui ka kirjas.
7. avaldab oma originaalseid teadustulemusi rahvusvaheliselt eelretsenseeritavates teadusväljaannetes.
8. omab meeskonnatöö oskusi ning suudab langetada strateegilisi otsuseid.
9. omab iseseisva töötamise kogemust rahvusvahelises töökeskkonnas või õpikeskkonnas.
10. oskab ette valmistada ja läbi viia auditoorset õppetööd ülikoolis või juhendada bakalaureuse- või magistritööd.
11. mõistab oma erialase valdkonna ja ühiskonna toimemehhanisme ning vastastikseoseid, mis võimaldab tutvustada teadustööd laiemale ühiskonnale.
12. oskab hinnata oma vajadust täienduskoolituse järele ja seda vastavalt vajadusele planeerida.

 

Doktorant peab mooduli raames:
1. Koostama Tartu Ülikooli doktoriõppe eeskirja nõuetele vastava doktoritöö, järgides atesteerimiskorda.
2. Pidama ettekande vähemalt ühel kõrgetasemelisel rahvusvahelisel teadusüritusel ja osalema uurimistööga seotud rahvusvahelistel aruteludel.
3. Osalema aktiivselt valitud eriala doktoriseminaridel kogu õppeaja jooksul ja tutvustama seal igal aastal oma teadustulemusi.
4. Osalema aktiivselt valdkonna või instituudi teadus- ja arendustöös, sh panustama tegevuste läbiviimisesse ning osalema doktoriõppe keskuse üritustel.
5. Osalema õppetöö läbiviimisel ja/või üliõpilaste juhendamisel ning eriala populariseerimisel.
6. Analüüsima oma edasijõudmist ja professionaalset arengut koostöös juhendajaga ning andma oma teadustöö ja muu akadeemilise tegevuse edenemise kohta aru määratud atesteerimisel.

Õppetegevuse moodul


Moodul jaguneb kaheks, erialaste teadmiste alamooduliks (18 EAP) ja ülekantavate oskuste alamooduliks (12 EAP).

Õppetegevuse maht on 780 tundi, mis vastab 30 EAP-le.

Mooduli edukal läbimisel doktorant:
1. Demonstreerib süvendatud teadmisi oma erialal ja uurimisvaldkonnas, hindab kriitiliselt ja üldistab erialaspetsiifilisi ideid.
2. Oskab hinnata oma vajadust programmi õpiväljundites nimetatud ülekantavaid oskuseid arendavate koolituste järele ja seda vastavalt vajadusele planeerida.

Doktorant peab:
1. Läbima valitud eriala kohustuslikud õppeained 18 EAP ulatuses.
2. Läbima õpingute jooksul ülekantavate oskuste alamoodulis 12 EAP ulatuses õppeaineid, kursuseid ja koolitusi.
3. Omandama programmi õpiväljundites nimetatud ülekantavad pädevused ja hoiakud, lähtudes eneseanalüüsist ja juhendajaga koostöös koostatud individuaalplaanist (enesetäienduse plaanist).

Doktorant täpsustab koostöös juhendajaga oma doktoriõpingute edukaks läbimiseks vajalikud ainekursused ja nende läbimise ajakava individuaalplaanis, muuhulgas tuleb individuaalplaani lisada mooduli kohustuslikud ained. Moodul koosneb kahest osast, erialased teadmised (18 EAP) ja ülekantavad oskused (12 EAP). Sõltuvalt erialast võib erialaained valida alamoodulis loetletud ainete hulgast ja/või teistelt valdkonna õppekavadelt. Ülekantavate oskuste alamoodulis on kosmoseteaduse
ja -tehnoloogia erialal kohustuslik õppeaine LTLT.00.002 Sissejuhatus doktoriõpingutesse loodusteadustes ja tehnoloogias (3 EAP), sama aine on teistel erialadel soovituslik. Ülejäänud ained, kursused ja koolitused tuleb valida lähtuvalt doktoriõpingute vajadustest ja individuaalplaanist.

Mikrofon stuudios

Keemia instituudis loodi taskuhääling „Tuleviku energeetika – energia tulevik“ (TEET)

Loodusvaatluste maraton

Kodanikuteaduse seminaril räägitakse, kuidas rikastab avalikkuse kaasamine teadustööd

Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu preemiate laureaadid

Presidendi kultuurirahastu preemiad pälvisid Hedvig Tamman ja Liisa Rätsep