Instituudid

Loodus ja täppisteaduste valdkonda kuulub üksteist instituuti

Arvutiteaduse instituut on üks Tartu Ülikooli rahvusvahelisima ja kiiremini kasvava koosseisuga instituut. Tänu ingliskeelsele magistri- ja doktoriõppele on suur osa tudengkonnast välismaalased ning samuti on arvestatav osa õppe- ja teaduspersonalist rahvusvahelised tipud - hetkel töötab instituudis inimesi, kes on pärit rohkem kui kolmekümnest erinevast riigist. Õpe toimub Tartu Ülikooli Delta keskuses, mis on üks põhjala regiooni moodsamaid digitehnoloogilise, analüütilise ja majandusmõtte keskusi.

Eesti mereinstituut on kaasaegne teadusasutus, kus jätkatakse Eesti mereuuringute pikka traditsiooni ja tegeletakse valdkonna arendamisega nii Eestis kui kogu Läänemere regioonis. Tegemist on Eesti suurima mereuuringuid teostava organisatsiooniga, mis on regionaalseks sihiseadjaks paljudes mereuuringute valdkondades. Uurimisvaldkondade laia spektriga kaetakse teemad merevee füüsikast bioloogiani, omades enamustes valdkondades Eesti jaoks unikaalset ekspertiisi ja kvalifikatsiooni.

Instituudi põhiülesanne on õppe- ning teadus- ja arendustöö tegemine ning ühiskonnale vajalike teenuste osutamine füüsikas, materjaliteaduses ja nende siduserialadel. 2014. a Euroopa Regionaalarengu Fondi toel valminud Physicum on Euroopa üks kaasaegsemaid ülikoolide füüsikahooneid.

Genoomika instituudis tehakse oomika-uuringutel ja -meetoditel põhinevaid transdistsiplinaarseid alus- ja rakendusuuringuid ning õppetööd. Lisaks on instituut Eesti geenivaramu pidaja ja arendaja ning pakub tuumiklaboris genoomikaalaseid laboriteenuseid.

Keemia instituudi eesmärgiks on tagada rahvusvahelisel tasemel teadustegevus ja akadeemiline jätkusuutlikkus keemia ja keemiaga seotud materjaliteaduse erinevates valdkondades.

Matemaatika ja statistika instituudi prioriteediks on tagada noorte matemaatikute ja statistikute järelkasv Eestis. Instituut tegeleb aktiivselt teadustööga ning on avatud partnerlussuhetele nii ülikooli- ja riigisiseselt kui ka -väliselt. Instituut tegutseb alates 2020. aastast uudses Delta keskuses, kuhu on loodud moodne ja mitmekülgne teadus- ja õpikeskkond.

Molekulaar- ja rakubioloogia instituut tegeleb teadustööga molekulaarsetes bioteadustes ja üliõpilaste õpetamisega „valge bioloogia“ ainetes kõigil kolmel õppeastmel. Teadustöö hõlmab biokeemia, bioinformaatika, arengubioloogia, molekulaarbioloogia, rakubioloogia ja geneetika-alased eksperimentaaluuringud alates mikroorganismidest (viirused, bakterid, pärmseened) hulkraksete organismideni (äädikakärbes, hiir, inimene).

Tartu observatooriumi põhiülesanne on õppe-, teadus- ja arendustöö  ning ühiskonnale vajalike teenuste osutamine astronoomia, kaugseire ja kosmosetehnoloogia alal ning nende siduserialadel.

Tehnoloogiainstituut pakub kõrgetasemelist haridust kõikides õppeastmetes - meie eesmärgiks on panna alus uudsetele tehnoloogilistele lahendustele ning olla seeläbi innovatsiooni edasiviija. Instituut ühendab omavahel arvutitehnika, robootika, elektroonika, materjaliteaduse, bioteaduse ning keskkonnatehnoloogia valdkonnad, mis loob tudengitele mitmekülgsed võimalused õppida ning töötada teadlaste käe all, kes loovad tulevikulahendusi nii meditsiinis kui ka kosmosetehnoloogias.

Ökoloogia ja maateaduste instituut koosneb neljast osakonnast. Botaanika osakonna ülesandeks on taimede ökoloogia ja süstemaatika uurimine ja õpetamine erinevatel organisatsioonitasemetel – alates fotosünteesiaparaadist kuni globaalsete taimkattemustriteni välja. Geograafia osakonnas tegeletakse geoinformaatika ja kartograafia, inimgeograafia ja regionaalplaneerimise ning loodusgeograafia ja maastikuökoloogiaga. Geoloogia osakond on edendanud Eestis geoloogiaharidust ja -teadust järjepanu enam kui 200 aastat. Tartu Ülikool on ainus Eesti õppeasutus, kus on võimalik õppida geoloogia eriala kõigil kõrghariduse astmetel. Zooloogia osakonna peamiseks rõhuasetuseks on loomade ja loomariigi teaduslik uurimine ja õpetamine. Osakonna teadusuuringute tulemused aitavad kaasa Eesti ja kogu maakera bioloogilise mitmekesisuse tundmisele, mõistmisele ja kaitsmisele. Peale selle saab mitmeid uurimistulemusi kasutada ka loomakasvatuses, parasitoloogias, meditsiinis ja inimese käitumise paremaks mõistmiseks.Lisaks asub instituudis loodusteadusliku hariduse keskus kus koolitatakse gümnaasiumi loodusainete õpetajaid.