Skip to main content

Loodus- ja täppisteaduste valdkonna doktoriõppe keskus

Loodus- ja täppisteaduste valdkonna doktoriõppe keskuse eesmärgiks on valdkonna doktoriõppe programmide - tehnika ja tehnoloogia, füüsika ja keemia, elu- ja maateadused ning matemaatika ja informaatika - haldamine ja arendustegevuse korraldamine.

Keskuse ülesanne on tagada doktoriõppe toimumine kehtestatud korras, sujuv infovahetus ning doktorantide ja juhendajate nõustamine, samuti neile koolituste pakkumine. Keskus nõustab doktorante ja juhendajaid küsimustes, mis puudutavad doktoriõppe korraldust, rahastusmeetmeid ning õppeainete ja koolituste valikut.

Valdkonnas õpib iga aasta ligikaudu 550 doktoranti, kellest ligi 36% on välistudengid.

 

 

 

Esimene vastuvõtuperiood, avalduste esitamine 1. – 15. veebruar 2022

Doktoriõppe programmid alates õppeaastast 2022/23

Doktoriõppekavad enne 2022/23. õppeaastat

Doktoriõppe korraldus

Doktoriõpet reguleerib Tartu Ülikoolis doktoriõppe eeskiri. Doktoriõppe eeskiri sisaldab üldisi nõudeid juhendamise, individuaalplaani. atesteerimise ja doktorikraadi taotlemise kohta. Kõikidel doktorantidel on soovituslik tutvuda ka heade tavadega Tartu Ülikoolis, eriti doktoriõppe hea tavaga. Ainekursustele registreerimise, varasemate õpingute arvestamise ja muu üldisemalt õppetööga seotu kohta saab lisa lugeda õppekorralduseeskirjast.

Eeskirjad

Doktoriõppe kavandamine, läbimine ja lõpetamine

Juhendamine

Juhendamine on doktoriõpingute oluline osa. Koostöös juhendaja(te)ga koostab doktorant uurimis- ja õppimiskava, mis toetab doktorandi õpiteed suurimal võimalikul määral. Tartu Ülikoolil on kokku pannud üldised nõuanded juhendamiseks nii doktorandile, juhendajale kui ka valdkonnale.

Loe lisa

Õppemaks ja toetused

Täiskoormusel õppivale doktorandile õppemaksu ei kohaldata (sh välistudengitele). Osakoormusel õppivatele doktorantidele kohaldatakse õppemaks summas 100 eurot semester. Loe lisa siit. Täiskoormusel õppival doktorandil on õigus saada igakuist õppetoetust summas 660 eurot. Lisaks määratakse õppekava sajaprotsendiliselt täitnud doktorantidele tulemusstipendium summas 400 eurot. Doktorantidele mõeldud õppetoetused ja stipendiumid on kajastatud siin.

Kõigil täiskoormusel õppivatel doktorantidel on õigus saada doktoranditoetust nelja-aastase õpingute perioodi jooksul. Erandiks on DoRa programmis osalevad doktorandid, kuna neile pakub toetust vastav programm.

Doktoranditoetust on õigus saada Eesti Vabariigi kodanikel ja neil, kes viibivad Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel.

Doktoranditoetuse summa on 660 eurot kuus (alates aastast 2018).

Doktoranditoetusele eraldi kandideerima ei pea, toetus määratakse automaatselt üheks õppeaastaks (septembrist augustini). Akadeemilisel puhkusel viibivale doktorandile määratakse toetus alates esimesest puhkuse järgsest kuust kuni järgmise õppeaasta alguseni.

#õppimine
Lähiõpe jätkub.

Kevadsemestril jätkub lähiõpe

Jaga
19.01.2022
#õppimine #sisseastumine #valdkonnast
Jaga
03.01.2022
#kooliõpilasele #õppimine #sisseastumine #valdkonnast #esmakursuslane
Jaga
03.01.2022