Skip to main content

Doktoriõppe kavandamine, läbimine ja lõpetamine

Doktoriõppe korraldust Tartu Ülikoolis reguleerib  alates 30.08.2021 Tartu Ülikooli doktoriõppe eeskiri (edaspidi DÕE), teatud õppekorralduslikes punktides õppekorralduseeskiri   ja doktoriõppe hea tava.

Doktoriõppes saavutatavad pädevused ja eeldatavad tulemused on fikseeritud TÜ nõukogu määrustes Õppekava statuut

Alates 2005. aastast sõlmitakse sisseastumisel doktorandi, juhendaja(te) ja ülikooli vahel doktoriõppe lepe (dokumendivormid).
Kahe nädala jooksul alates immatrikuleerimisest koostab 1.aasta doktorant koostöös juhendajaga individuaalplaani kogu õppeajaks ja detailsema plaani esimeseks semestriks (kaks nädalat on 14 päeva ja päevi hakatakse lugema immatrikuleerimisele järgnevast päevast) ning sisestab vastavad failid õppeinfosüsteemi. Teise semestri kohta täpsustatud õpingute ja uurimistöö kava esitab doktorant koos atesteerimisaruandega paberkandjal oma instituuti/teaduskonda ning sisestab vastavad failid õppeinfosüsteemi vähemalt 8 tööpäeva enne atesteerimise kuupäeva. Alates teise semestri atesteerimisest esitab  doktorant  täpsustatud õpingute ja uurimistöö kava õppeaasta kohta ning atesteerimine toimub kahe õpitud semestri järel.

Õppekavad, kursuste ainekavad, tunniplaanid, õppetöötulemused ja üliõpilasega seotud korraldused paiknevad Õppeinfosüsteemis (ÕIS). Infot ja abi õppeinfosüsteemi juurdepääsu ja kasutamise kohta leiad ÕISI info ja abi õppijale.

Doktorante atesteeritakse esimesel õppeaastal kaks korda aastas, enne kevadsemestri ja sügissemestri algust ning edaspidi üks kord õppeaastas kahe õpitud semestri möödumisel  viimasest atesteerimisest. Atesteerimised toimuvad kaks korda aastas: enne sügissemestri ja enne kevadsemestri algust . Doktorantide atesteerimistulemused kantakse ainepunktides õppeinfosüsteemi. Doktorantide atesteerimiskord on kehtestatud doktoriõppe eeskirjas (DÕE II.5. Atesteerimine).

Nõuded doktoriväitekirjale, doktorikraadi taotlemise ja kaitsmise kord on fikseeritud  doktoriõppe eeskirjas (DÕE III. Doktorikraadi taotlemine).  

Doktorandid, kes õpivad täiskoormuses või osakoormuses õppekulusid hüvitamata, saavad doktoranditoetust. Osakoormuses õppiva doktorandi doktoranditoetus on 50% Riigikogu kehtestatud määrast ning osakoormusega õppiv doktorant võib toetust saada osakoormuses õpitud aja võrra nominaalajast pikema aja jooksul.

Doktoriõppes täiskoormusega õppides õppetasu maksmise kohustust ei ole. Õppides osakoormusega makstakse õppetasu semestritasuna jooksva semestri eest. Semestritasu maksmise kohustus on doktoriõppes ka väliskõrgkooli õppima minnes ja pikendusajal (õppeteenustasu). Alates 2021/2022 sisseastunutele on doktoriõppes semestritasu 100 eurot. 

Taotluse  alusel vabastatakse õppetasu maksmisest osakoormusega õppiv doktorant, kes on õppima asunud eestikeelsele õppekavale täiskoormusega ja on:

  • keskmise, raske või sügava puudega (esitada arstliku ekspertiisi otsus puude raskusastme kohta) või *
  • alla 7-aastase lapse või kuni 16-aastase puudega lapse vanem või eestkostja (esitada lapse sünnitunnistus ja lapse puude korral ka arstliku ekspertiisi otsus lapse puude raskusastme kohta)

Mitteriiklike stipendiumite, võimalike rahastamiste ja grantide kohta saab infot kodulehelt, liitudes ut-grant listiga või otsides Rahastusvõimaluste andmebaasist (siseveebis).

Doktorantidele on loodud valdkondlikud e-maili listid, millised vahendavad õppekorralduslikke teemasid, konverentse, seminare, stipendiume jms.

loodus- ja täppisteaduste valdkond

lttdoktorandid@lists.ut.ee

Doktorandid ja eksternid lisatakse ning eemaldakse listist automaatselt, uuendamine toimub öösiti

 

Teiste ülikoolis kasutatavate e-maili listide kohta saab infot ning esitada liitumise soove  Sympa keskkonnas

Doktoriõppe korraldus valdkonnas

#õppimine #õpetamine
Reet Aus (Tennus)

Professor Reet Ausi kursus loob paremat homset

Jaga
30.06.2022
#õppimine #sisseastumine
Ott Koobas

Ott Koobas: minu tee arvutiteaduse instituuti informaatikat õppima

Jaga
21.06.2022
#õppimine
Asso Uibo

Õppekava „IT mitteinformaatikutele“ on kui rätsepalahendus

Jaga
20.06.2022