Juhtimine ja kontaktid

Loodus- ja täppisteaduste valdkonna kõrgeim otsustuskogu on valdkonna nõukogu. Nõukogule nõu andev kogu on valdkonna valitsus. Valdkonna tegevust juhib dekaan.
Loodus- ja täppisteaduste valdkonna tegevuse alused ja korra sätestab valdkonna põhimäärus.

Dekaan

Valdkonna tööd juhib dekaan, kes valitakse neljaks aastaks ülikooli professorite ja kaasprofessorite hulgast, rektori kehtestatud korras. Dekaanikandidaate võivad esitada rektor, valdkonda kuuluvate instituutide nõukogud, vähemalt kümme valdkonna akadeemilist töötajat ühiselt ja valdkonna üliõpilaskogu.

Valdkonna õppe-, teadus- ja arendustegevust koordineerib dekaani juhtimisel valdkonna dekanaat.

Nõukogu

Valdkonna kõrgeim otsustuskogu on 25-liikmeline valdkonna nõukogu. Nõukogu koosseisu kuuluvad dekaan ja valdkonda kuuluvate instituutide juhid. Lisaks kuulub valdkonna nõukokku viis üliõpilast ja kolm nõukogu enda nimetatud liiget. Ülejäänud kohtadele valivad oma esindajad valdkonna akadeemilised töötajad. Nõukogu esimees on dekaan.

Valitsus

Nõuandva koguna on moodustatud valdkonna valitsus, kuhu kuuluvad dekaan, prodekaanid, kõigi instituutide juhid ja teised dekaani poolt määratud isikud.

Instituudid

Instituut on ülikooli akadeemiline põhiüksus, mis ühendab lähedaste erialade õppe- ning teadus- ja arendustöö. Instituudi põhiülesanne on teha oma erialadel õppe- ning teadus- ja arendustööd ning tagada ülikooli põhikirjaline tegevus. Instituutide kõrgeim otsustuskogu on nende nõukogu, instituutide tööd juhib direktor või juhataja.

Tunnustused

Loodus- ja täppisteaduste valdkond peab oma inimeste tunnustamist ning motiveerimist väga oluliseks.

#ülikoolist
Rahvusülikooli aastapäeva pidustused

Üliõpilasesindus kutsub üles osalema rahvusülikooli aastapäeva ballil

#ülikoolist

Tartu Ülikooli esimese advendi perepäev

Tartu Ülikool kutsub kõiki esimesel advendipühapäeval, 27. novembril kell 15.00 koos perega ülikooli muuseumisse.
#õppimine #teadus #ülikoolist
THE World University Rankings by Subject

Edetabel kinnitab jätkuvalt Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste maailmataset