Elu- ja maateadusete doktoriõppe programm

Loodus- ja täppisteaduste valdkonnas avatakse 2022/2023. õppeaastal vastuvõtuks uus elu- ja maateadusete doktoriõppe programm, mis sisaldab viis eriala:

  • elurikkus ja ökoloogiline jätkusuutlikkus (koordineerib ökoloogia ja maateaduste instituut)
  • geograafia (koordineerib ökoloogia ja maateaduste instituut)
  • geoloogia (koordineerib ökoloogia ja maateaduste instituut)
  • molekulaarsed bioteadused (koordineerib molekulaar- ja rakubioloogia instituut)
  • genoomika (koordineerib genoomika instituut)

Doktoriõpingud keskenduvad põhiliselt doktoritööle ja teadustegevusele. Doktorant võib koostöös juhendaja(te)ga teha õppekavas individuaalseid ja eesmärgipäraseid valikuid. Programm sisaldab kursusi ja koolitusi 30 EAP mahus. Õppemoodul sisaldab erialaspetsiifilisi kursusi (15 EAP) ja ülekantavate oskuste omandamist (15 EAP). Atesteerimiskomisjon hindab doktorantide edasijõudmist õppekava, programmi õpitulemuste ja programmi raames vajalike tegevuste osas. Lisaks võivad erialadel olla oma doktorantidele spetsiifilised nõuded ja ettekirjutused.

Programmi üldeesmärgid

Doktoriõpe valmistab ette õppejõudusid ja teadlasi tööks ülikoolides ja teadusasutustes ning juhtivspetsialiste tööks väljaspool
akadeemilist sfääri. Doktoriõpe on teaduspõhine kõrghariduse kõrgeima astme õpe, mille kestel doktorant omandab rahvusvaheliselt tunnustatud teadus- ja arendustöö oskused, avara teadusliku maailmakäsitluse ning juhtimis- ja pedagoogilise töö
pädevused.

Doktoriõppe programmi edukal läbimisel doktorant:
1. On oma uurimisvaldkonnas teadmiste ja oskuste poolest tipptasemel, avaldab originaalseid teadustulemusi rahvusvaheliselt eelretsenseeritavates teadusväljaannetes, on kursis oma eriala kaasaegsete arengusuundadega.
2. Seostab ja arendab oma uurimisvaldkonna uurimismeetodeid, oskab püstitada hüpoteese ning kavandada ja viia läbi eksperimente hüpoteeside paikapidavuse kontrollimiseks, mõistab valdkondadevaheliste teadmiste ja uurimismeetodite sisu ja ulatust.
3. Analüüsib, sünteesib ja hindab teadusmahukaid ja uusi ideid, identifitseerib ja sõnastab uurimisküsimusi ning oskab näha oma uurimistöö tulemuste rakendusvõimalusi.
4. On suulises ja kirjalikus suhtlemises selge, loogiline ja arusaadav.
5. On oma tegevuses eetiline, lähtub heast teadustavast ja muudest ülikooli headest tavadest, andmehalduse headest tavadest, intellektuaalse omandi õigustest ja andmekaitse nõuetest.
6. Algatab, kavandab, rakendab ja hindab kriitiliselt uurimis- ja arendustöid, oskab anda ja saada edasiviivat tagasisidet.
7. On oma akadeemilises tegevuses iseseisev, loov ja uuenduslik, teeb strateegilisi otsuseid.
8. On omandanud juhtimis- ja meeskonnatöö oskused, on koostööd tehes avatud, paindlik ja algatusvõimeline.
9. Hindab oma enesetäiendamise vajadust.
10. Annab oma teadmisi edasi õpetamise, juhendamise või muul teel nii hariduse kui teaduse kontekstis, osaleb aktiivselt oma eriala populariseerimisel.

Teadus-, arendus- ja loometegevus

Mooduli eesmärk on täiendada ja süvendada erialaseid ja valdkondlikke teadmisi ja oskusi. Teadus- ja arendustöö eesmärgiks on omandada uurimistöö planeerimise, läbiviimise ning tulemuste analüüsimise ja esitamise oskused ja tehnikad. Teadustöö tulemusena valmib iseseisev uurimus, milles on esitatud konkreetse teadusvaldkonna ühe või mitme olulise probleemi argumenteeritud originaalne lahendus.

Mooduli edukalt läbinud doktorant:
1. Omab põhjalikke teadmisi ja on kursis uuemate uurimissuundadega oma erialal.
2. On võimeline loovalt identifitseerima ja formuleerima uurimisküsimusi.
3. Algatab ja kavandab uurimis- ja arendusprojekte, mis viivad uute teadmiste ja lahendusteni.
4. Valdab ja rakendab erinevaid uurimisvaldkonna metoodikaid.
5. Analüüsib ja sünteesib uurimistöö käigus saadud ning varem teadaolevat infot.
6. Oskab hinnata oma uurimisvaldkonna teadustulemusi laiemas (sh digi ja rohepöörde) kontekstis ja neid teiste valdkondadega lõimida.
7. Formuleerib ja sõnastab uurimistöö tulemused rahvusvahelisel tasemel artikliks.
8. Oskab argumenteerida ja esitada oma teadustulemusi rahvusvahelistel teadusüritustel.
9. Oskab teadustulemusi kriitiliselt hinnata ja analüüsida, annab neile argumenteeritult tagasisidet.
10. Oskab anda teaduseetilisi hinnanguid, saab aru vastutusest teadustulemuste loomisel ja kasutamisel.
11. Oskab hinnata teadussaavutuste mõju laiemas ühiskondlikus kontekstis ja osaleb oma eriala populariseerimisel.
12. Suudab langetada strateegilisi otsuseid ja tegutseda iseseisvalt rahvusvahelises töö- ja õpikeskkonnas.
13. Oskab hinnata oma vajadust enesetäiendamise järele ja seda planeerida.
14. Omab häid suhtlemis-, juhtimis- ja koostööoskuseid.
15. Oskab oma teadmisi edasi anda õppetöö või üliõpilastöö juhendamise ja eriala populariseerimise kaudu.

Doktorant:
1. Koostab Tartu Ülikooli doktoriõppe eeskirja nõuetele vastava doktoritöö, järgides valdkonna atesteerimiskorda.
2. Esineb ettekandega vähemalt ühel kõrgetasemelisel rahvusvahelisel erialaüritusel ja osaleb uurimistööga seotud rahvusvahelistel aruteludel.
3. Osaleb aktiivselt valitud eriala doktoriseminaridel kogu õppeaja jooksul ja peab seminaridel vähemalt neli ettekannet.
4. Osaleb aktiivselt valdkonna või instituudi teadus- ja arendustöös, sh panustab tegevuste läbiviimisesse ning osaleb doktoriõppe keskuse üritustel.
5. Annab oma teadmisi edasi õppetöö või üliõpilastöö juhendamise ja eriala populariseerimise kaudu.
6. Analüüsib oma edasijõudmist ja professionaalset arengut koostöös juhendajaga ning annab oma teadustöö ja muu akadeemilise tegevuse edenemise kohta aru määratud atesteerimisel.

Õppetegevuse moodul

Mooduli eesmärk on anda doktorandile võimalus arendada ülekantavaid oskusi, sh. saada ülevaade teadustöö eetikast, õppida looma interdistsiplinaarseid seoseid erinevate teadusvaldkondade vahel ning arendada oma eneseväljendus-, juhtimis- ja õpetamisoskusi. Mooduli teiseks eesmärgiks arendada doktorandi teadmisi oma erialal ja uurimisvaldkonnas.

Moodul koosneb kahest osast, programmi üldõpe (ülekantavate oskuste alamoodul, 390 tundi, mis vastab 15 EAP-le) ja erialane õpe (erialaste teadmiste alamoodul, 390 tundi, mis vastab 15 EAP-le).

Õppetegevus maht on 780 tundi, mis vastab 30 EAP-le.

Mooduli edukal läbimisel doktorant:
1. Demonstreerib süvendatud teadmisi oma erialal ja uurimisvaldkonnas, identifitseerib ja hindab kriitiliselt mitmesuguseid teadusliku analüüsi meetodeid.
2. Arendab rahvusvahelise akadeemilise publitseerimise oskust ja analüüsib oma akadeemilise kirjutamise oskust.
3. Analüüsib ja arendab oma esinemisoskust, kohaldab nii suulise kui ka kirjaliku akadeemilise diskussiooniga seotud tavasid ning tagasiside andmise põhimõtteid ja meetodeid.
4. Analüüsib ja põhjendab teaduseetilisi, intellektuaalomandit, andmekaitset ja andmehaldust puudutavaid valikuid.
5. Analüüsib ja seostab meeskonnatöö ja juhtimise (nii organisatoorse kui ka enesejuhtimise) erinevaid meetodeid.
6. Analüüsib ja seostab õpetamiseks, juhendamiseks või eriala populariseerimiseks vajalikke teadmisi.

Doktorant:
1. Läbib esimesel aastal õppeaine "Sissejuhatus doktoriõpingutesse loodus- ja täppisteadustes" (3 EAP).
2. Läbib õpingute jooksul 12 EAP mahus üldpädevusi arendavaid aineid.
3. Läbib valitud eriala kohustuslikud õppeained 15 EAP mahus.
4. Omandab programmi ja mooduli õpiväljundites nimetatud erialased ning ülekantavad pädevused ja hoiakud, lähtudes eneseanalüüsist ja juhendajaga koostöös koostatud individuaalplaanist (enesetäienduse plaanist).

Doktorant täpsustab koostöös juhendajaga oma tegevus- ja ajakava individuaalplaanis. Ülekantavate oskuste alamoodulis teeb doktorant koostöös juhendajaga doktoritöö valmimiseks ja professionaalseks arenguks tarvilikud valikud ülikooli õppeainete, doktoriõppe keskuse ürituste, kohalike ja rahvusvaheliste ürituste, jms hulgast kokku 15 EAP mahus. Erialaste teadmiste alamoodulis valib doktorant aineid etteantud nimekirjast 15 EAP mahus.