Skip to main content

Haridusteaduste doktoriõppe programm

Loodus- ja täppisteaduste valdkonnas avatakse 2022/2023. õppeaastal vastuvõtuks uus füüsika ja keemia doktoriõppe programm, mis sisaldab kahte eriala:

  • füüsika (koordineerib füüsika instituut)
  • keemia (koordineerib keemia instituut)
  • kosmoseteadus ja -tehnoloogia (koordineerib Tartu observatoorium)

Doktoriõpingud keskenduvad põhiliselt doktoritööle ja teadustegevusele. Doktorant võib koostöös juhendaja(te)ga teha õppekavas individuaalseid ja eesmärgipäraseid valikuid. Programm sisaldab kursusi ja koolitusi 30 EAP mahus. Õppemoodul sisaldab erialaspetsiifilisi kursusi (15 EAP) ja ülekantavate oskuste omandamist (15 EAP). Atesteerimiskomisjon hindab doktorantide edasijõudmist õppekava, programmi õpitulemuste ja programmi raames vajalike tegevuste osas. Lisaks võivad erialadel olla oma doktorantidele spetsiifilised nõuded ja ettekirjutused.

Programmi üldeesmärgid

Doktoriõpe valmistab ette õppejõude ja teadlasi ülikoolide ja muude teadusasutuste jaoks ning juhtivspetsialiste tööks haridusvaldkonnas väljaspool akadeemilist sfääri. Doktoriõpe on teaduspõhine kõrghariduse kõrgeima astme õpe, mille kestel doktorant omandab iseseisvaks teadus-, arendus- ja loometegevuseks vajalikud pädevused.

Doktoriõppe programmi edukal läbimisel üliõpilane:
1. On oma uurimisvaldkonnas teadmiste ja oskuste poolest kõrgel tasemel ning valdab ja kohandab oma uurimisvaldkonna uurimismetoodikaid.
2. Oskab hinnata ja üldistada teadusvaldkonna siseseid ja valdkondade vahelisi teadmisi ning meetodeid.
3. Oskab analüüsida, sünteesida ja hinnata keerulisi ja uusi ideid, määratleda haridusvaldkonna uurimisprobleeme, püstitada uurimisküsimusi ja luua teooriaid.
4. Oskab algatada, kavandada, rakendada ja hinnata kriitiliselt haridusvaldkonna uurimis- ja arendustöid.
5. On oma akadeemilises tegevuses iseseisev, loov ja uuenduslik.
6. Oskab juhtida protsesse ja inimesi ning teha nendega seonduvalt strateegilisi otsuseid.
7. On oma tegevustes eetiline, lähtub heast teadustavast, on teadlik intellektuaalse omandi õigustest ja andmekaitse nõuetest.
8. On suulises ja kirjalikus suhtlemises selge, loogiline ja sihtrühmale arusaadav.
9. On koostööd tehes avatud ja paindlik, oskab anda edasiviivat tagasisidet ning ise selle põhjal tegevust kavandada.
10. Oskab rakendada refleksiooni oma kogemuste süsteemseks analüüsiks ja professionaalse arengu kavandamiseks.

Teadus-, arendus- ja loometegevus

Mooduli eesmärk on täiendada ja süvendada erialaseid ja valdkondlikke teadus-, arendus- ja loometöö tegemiseks vajalikke pädevusi ning haridusvaldkonna tippspetsialisti töös vajalikke üldpädevusi.

Teadus-, arendus- ja loometegevuse moodul on mahus 5460 tundi, mis vastab 210 EAP-le.

Mooduli edukal läbimisel üliõpilane:
1. Oskab analüüsida, sünteesida ja hinnata keerulisi ja uusi ideid, määratleda haridusvaldkonna uurimisprobleeme, püstitada uurimisküsimusi ja arendada teooriaid.
2. Esitab ja selgitab oma uurimistööd ja selle tulemusi nii suuliselt kui kirjalikult erialaspetsiifilisele ja erialavälisele auditooriumile, seda vähemalt ühes võõrkeeles lisaks õppekeelele.
3. Valdab ja rakendab oskuslikult erinevaid haridusteadustes rakendatavaid kvalitatiivse ja kvantitatiivse analüüsi meetodeid.
4. Rakendab akadeemilise kirjutamise ja publitseerimisega seotud tavasid, annab argumenteeritult tagasisidet haridusvaldkonna teadus-, arendus- ja loometööle.
5. Tunneb tõhusaid meetodeid oma kogemuste refleksiooniks ning karjääri ja professionaalse arengu kavandamiseks.
6. Oskab kõrghariduse tasemel edukalt õpetada ja juhendada.
7. Osaleb haridusvaldkonna ja kitsamalt oma eriala teaduskogukonna aktiivse liikmena nii Eestis kui rahvusvahelisel tasemel.

Mooduli edukal läbimisel üliõpilane:

1. Koostama Tartu Ülikooli doktoriõppe eeskirja nõuetele vastava doktoritöö, järgides valdkonna atesteerimiskorda.
2. On pidanud suulise ettekande vähemalt kahel kõrgetasemelisel rahvusvahelisel haridusteaduste valdkonna teaduskonverentsil.
3. On aktiivselt osalenud doktoriõppe üldistes- ja juhendajaseminarides.
4. On oma doktoritööga seonduval teemal olnud ühiskondlikult aktiivne, esinedes meedias ja haridusvaldkonna seminaridel Eestis.
5. On aktiivselt osalenud doktoriõppe keskuse haridusvaldkonna doktorantidele ja üldistel kõigile doktorantidele suunatud üritustel ja panustanud nende läbiviimisse ning doktorantide ja teadlaste kogukonna arengusse.
6. On edukalt läbi viinud kõrghariduse tasemel õppetööd ja juhendanud vähemalt kahte üliõpilastööd.

Doktorant teeb individuaalsed ja eesmärgipärased valikud koostöös juhendaja(te)ga, täpsustades individuaalplaanis tegevuste ajakava.

Õppetegevuse moodul

Mooduli eesmärk on täiendada ja süvendada ainekursuste kaudu erialaseid ja valdkondlikke teadus-, arendus- ja loometöös vajalikke pädevusi ja üldpädevusi. Doktorant omandab teadustöö pädevuse ja ülekantavad pädevused õppeainete, ürituste ja muu tegevuse käigus.

Õppetegevuse maht on 780 h, mis vastab 30 EAP-le.
Moodul jaguneb kaheks: ülekantavate oskuste alammoodul (156 h, mis vastab 6 EAP-le) ja erialaste teadmiste alammoodul (624 h, mis vastab 24 EAP-le).

Mooduli edukal läbimisel üliõpilane:
1. Mõistab erialaspetsiifilisi enamlevinud teooriaid.
2. Valdab uurimismetoodikaid ja tunneb head teadustava, intellektuaalse omandi õigusi ja andmekaitse nõudeid.
2. Saab teadmised selgeks ja sihtrühmale arusaadavaks suuliseks ja kirjalikuks kommunikatsiooniks.
3. Oskab algatada, kavandada, rakendada ja hinnata kriitiliselt haridusvaldkonna uurimis- ja arendustöid ning juhtida nendega seonduvalt protsesse ja inimesi, tehes töös vajalikke strateegilisi otsuseid.
4. Tunneb akadeemilise kirjutamise, publitseerimise ja esinemisega seotud tavasid, tunneb tagasiside andmise põhimõtteid ja meetodeid.
5. Saab teadmised õpetamiseks, juhendamiseks ning haridusvaldkonna ja oma eriala populariseerimiseks.

Doktorant peab:
1. Läbima valitud kohustuslikud õppeained.
2. Omandama programmi ja mooduli õpiväljundites nimetatud ülekantavad pädevused, lähtudes eneseanalüüsist ja juhendajaga koostöös koostatud individuaalplaanist (enesetäienduse plaanist).

Doktorant teeb individuaalsed ja eesmärgipärased valikud koostöös juhendajaga, täpsustades individuaalplaanis tegevuste ajakava. Doktorant teeb koostöös juhendajaga doktoritöö valmimiseks ja professionaalseks arenguks tarvilikud valikud õppeainete (sh kohustuslike ja valikuliste ainete), doktoriõppe keskuse, doktorikooli, erinevate doktoriõpet toetavate kohalike ja rahvusvaheliste ürituste hulgast.

#õppimine #õpetamine
Reet Aus (Tennus)

Professor Reet Ausi kursus loob paremat homset

Jaga
30.06.2022
#õppimine #sisseastumine
Ott Koobas

Ott Koobas: minu tee arvutiteaduse instituuti informaatikat õppima

Jaga
21.06.2022
#õppimine
Asso Uibo

Õppekava „IT mitteinformaatikutele“ on kui rätsepalahendus

Jaga
20.06.2022