Loodus- ja täppisteaduste valdkonna arengukava aastateks 2022–2026

Loodus- ja täppisteadiuste valdkonna arengukava kinnitati 14.10.2021.a.

Lähtekohad

Loodus- ja täppisteaduste valdkonna (edaspidi: valdkond) arengukava lähtub ülikooli arengukavast aastani 2025, ülikooli missioonist, põhiväärtustest ja visioonist ning kestliku arengu põhimõtetest.
Valdkonna põhiväärtused on rahvusvaheliselt kõrgel tasemel teadus- ja arendustöö, õppetöö kõigil kõrghariduse õppeastmetel, suhtlus avalikkusega ja seeläbi ühiskonna teenimine ning teadusliku maailmavaate levitamine. Arengut toetavad tipptasemel teadus, ajakohane õppetöö, organisatsiooni tõhus toimimine, uurimisrühmade ja instituutide rahaline toimetulek, liigse bürokraatia piiramine, otsustusprotsesside läbipaistvus ja töötajaskonna kaasatus.
Valdkonna teadus- ja arendustöö põhisuunad on tehnika- ja täppisteadused ning eluteadused, keskkonnasäästlik energeetika, uued materjalid ja tehnoloogiad, arvutiteadus, digitehnoloogiad, robootika, bio- ja ökotehnoloogiad, sünteetiline bioloogia, looduse mitmekesisus, kohanemine kliima- ja keskkonnamuutustega, molekulaar- ja rakubioloogia, geneetika, genoomika, biomeditsiin ning loodusteadusi teiste valdkondadega siduv interdistsiplinaarne teadus.
Õppetöö põhisuunad on arvutiteadused, eluteadused, biomeditsiin, molekulaarsed bioteadused, füüsikalised loodusteadused, keskkonnateadused, maateadused, matemaatika ja statistika, tehnikateadused ning haridusteadus.
Valdkonna eesmärkideks on suurendada panust ettevõtliku ühiskonna ja ülikooli arengusse, teaduspõhise maailmavaate levitamisse ning loodus- ja täppisteadusliku eesti teaduskeele arendamisse. Nende eesmärkide saavutamine põhineb rahvusvahelisel tipptasemel alusteadustel.

1. Hariduse kvaliteet, õppekavade arendamine ja turundus

1.1. Suuname peatähelepanu õpetamisoskuste arendamisele ja õpetamismeetodite mitmekesistamisele, kasutades selleks õppejõudude koolitusi, tehnoloogilist tuge õppevahendite arendamiseks ja õppetöö tegemiseks ning kaasates õpetamise praktikakogukondi, õppeassistente ning pedagoogikakoostööd loodushariduse keskuse baasil.
1.2. Toetame õpetamismeetodite mitmekesist kombineeritud kasutamist, sealhulgas e-õppe võimaluste jätkuvat juurutamist. Lähtudes teaduspõhise õppe kvaliteedi tagamise ja ülikooli kui sotsiaalse keskkonna hoidmise eesmärgist, hoiame lähiõppe osakaalu vähemalt 50% juures.
1.3. Õppekavade arendamisel peame silmas digipädevuse arendamist ja digitaalsete võimaluste eesmärgipärast kasutamist õppeprotsessis. Tagame üliõpilastele korralikud matemaatilised baasteadmised, mis on toeks erialaoskuste täiendamisel.
1.4. Tagame rahvusvahelisel tipptasemel eestikeelse kõrghariduse pakkumise kõigil vastutusvaldkonda kuuluvatel erialadel. Säilitame saavutatud tasakaalu eesti- ja ingliskeelsete õppekavade vahel, toetame välisteadlaste paremat kaasatust õppetöösse ja soodustame rahvusvahelist õpirännet, seades eesmärgiks, et selles osaleb vähemalt 20% üliõpilastest. Hoiame välisüliõpilaste osakaalu magistriõppe lõpetajate hulgas senisel tasemel.
1.5. Väärtustame magistriastme haridust. Motiveerime üliõpilasi jätkama õpinguid kõrghariduse teisel astmel, käsitame tervikliku erialase kõrgharidusena 3+2-haridust. Seame eesmärgiks saavutada valdkonna magistriastmes lõpetajate ja viis aastat varem bakalaureuseõppes alustanute suhteks 80%.
1.6. Eestikeelsete õppekavade arendamisel peame silmas eestikeelse teadusterminivara kasutamist ja levitamist. Toetame eestikeelsete õpikute ja teiste õppevahendite väljaandmist.
1.7. Ingliskeelsete õppekavade arendamisel lähtume valdkonna tugevatest teadussuundadest ja Eesti tööjõuturu vajadustest. Loome ingliskeelsete õppekavade välisüliõpilastele võimalused eesti keele ja kultuuri õppimiseks. Seame eesmärgiks, et kõigist lõpetanud välisüliõpilastest oleks eesti keele kursustel osalenud vähemalt 75%.
1.8. Arendame õppekavu ühiskonna vajaduste põhjal, sealhulgas ettevõtluspraktika, töökohapõhise õppe (ettevõtlusmagistrantuur) ja ettevõtlusmoodulite tugevdamise kaudu.
1.9. Aitame riigi hariduseesmärkide saavutamisele kaasa loodus- ja täppisteaduste erialade õpetajakoolituse ning magistriõppekavadega, mis toetavad elukestvat õpet. Loome uusi ja paindlikke võimalusi elukestvaks õppeks, muu hulgas töötame välja tasemeõppekava ainetel põhinevad täiendusõppeks sobilikud moodulid.
1.10. Suurendame õpetajakoolituse atraktiivsust. Tagame õpetajakoolituse korraldusele valdkonnaülese toe. Hoolitseme selle eest, et tulevased õpetajad valdaksid oma eriala ja uusimaid õpetamismeetodeid ning tunneksid tegelikku koolielu.
1.11. Säilitame summaarselt vähemalt praegused üliõpilaste vastuvõtuarvud. Suurendame valdkonna õppekavade nähtavust ühiskonnas muu hulgas vaba juurdepääsuga e-kursuste (MOOC-ide) ja mikrokraadiprogrammide abil.
1.12. Teeme aktiivset teavitus- ja turundustööd üldhariduskoolides, muu hulgas koostöös Tartu Ülikooli teaduskooliga, eesmärgiga suurendada teadliku valiku teinud üliõpilaste osakaalu ja seeläbi vähendada väljalangevust.
1.13. Toetame andekate noorte õpinguid stipendiumidega ja kaasame neid varakult teadusrühmade tegevusse.

2. Teadus- ja arendustöö

2.1. Valdkonna teadus- ja arendustöö prioriteedina tagame ühiskonna vajadustele vastava alus- ja rakendusteaduse kestlikkuse ning suurendame rahvusvahelist nähtavust.
2.2. Teeme valdkondlike ministeeriumide ja teiste huvirühmadega koostööd riiklike teadus- ja arendusprogrammide väljatöötamisel. Oleme riigile partneriks ja nõuandjaks Euroopa Liidu teaduspoliitika alal, et anda oma panus üleilmsete probleemide lahendamisse. Suurendame valdkonna rahvusvahelist nähtavust rahvusvahelistes ülikoolide võrgustikes.
2.3. Kasvatame valdkonna teadus- ja arendustöös välisrahastuse mahtu ning osaleme strateegilistes uurimisvaldkondades Euroopa Liidu teadus- ja arendustöö partnerlusprogrammides. Algatame valdkondadevahelist teaduskoostööd, kaasates sotsiaal-, humanitaar- ja meditsiiniteadlasi arendusprojektidesse ja programmidesse.
2.4. Teadustaristusse tehtud investeeringute võimendamiseks teeme koostööd teiste teadusülikoolide ja -asutustega ning rahvusvaheliste teadustaristuvõrgustikega. Selleks toetame ja suuname Eesti osalemist Euroopa taristuvõrgustikes. Suurendame teadustaristu, sealhulgas teaduskogude ristkasutust ning muudame neil põhinevad teenused kättesaadavamaks ülikoolivälistele huvirühmadele.
2.5. Arendame vastutava töötlejana Eesti geenivaramut kui olulist teaduse infrastruktuuri objekti, mis loob teaduslikud eeldused personaalmeditsiini juurutamiseks tervishoius.
2.6. Viime ellu avatud teaduse poliitikat: toetame vaba juurdepääsu avalikke vahendeid kasutanud uuringute publikatsioonidele ja teadusandmetele ning toetame vastavate andmehoidlate arendamist. Soodustame ja toetame teadusandmete leitavust, juurdepääsetavust, koostalitlusevõimelisust ja korduvkasutust ning vastavate teadustaristute loomist.
2.7. Tagame sujuva ülemineku nooremteadurite põhisele doktoriõppele viie doktoriprogrammi raames, kindlustame nooremteaduritele riigi keskmise töötasu ja sotsiaalsed tagatised.
2.8. Kasvatame vastuvõetud doktorantide ja kaitstud doktoritööde arvu kiirelt arenevates tehnoloogilistes suundades, näiteks informaatika, bio- ja energiatehnoloogiad ning robootika, säilitades sealjuures teiste programmide mahu. Suurendame konkurentsi doktorandikohtadele ja hoiame doktoriõppe efektiivsuse vähemalt 60% juures.
2.9. Hoiame eesti keelt valdavate doktorantide osakaalu kõigis programmides vähemalt 30% juures, et tagada akadeemiline järelkasv, kes on võimeline pakkuma kõrgkoolis eestikeelset õpet ja tutvustama teadustulemusi Eesti avalikkusele.
2.10. Teeme koostööd ettevõtete ja avaliku sektori asutustega ettevõtlusdoktorantuuri väljakujundamisel ja selle kaudu teadmussiirde elluviimisel.
2.11. Hoolitseme eetilise teaduse ja hea teadustava printsiipide täieliku rakendamise eest teadusprojektides.

3. Ühiskonna teenimine, ettevõtlus ja ettevõtlikkus

3.1. Aitame kaasa uute ja olemasolevate teadusmahukate ettevõtete tekkele ja arengule, arendades olulisi teadussuundi ning tippteadlaste ja ettevõtjate koostööd.
3.2. Kasvatame sõlmitud ettevõtluslepingute mahtu ning toetame eksperimentaalarenduse grante koostöös ettevõtlus- ja innovatsioonikeskusega. Toetame intellektuaalomandi investeerimist koostöös ülikooli ettevõttega UniTartu Ventures.
3.3. Osaleme aktiivselt Eesti digi- ja rohepöörde elluviimisel. Arendame valdkonna pikaajalise perspektiiviga Euroopa Liidu roheleppe kompetentsikeskuseks. Arendame kõrgtehnoloogilisi taastuvenergeetika lahendusi ja biodegradatsiooni meetodeid keskkonnasaaste vähendamiseks. Osaleme aktiivselt vesinikutehnoloogiate arendamisel ning riigi, omavalitsuste ja ettevõtjate sellealasel nõustamisel. Osaleme Ida-Virumaa õiglase ülemineku programmi tegevuste kavandamisel kooskõlas rohepöörde ja taastuvenergeetika eesmärgiga. Viime ellu loodushoiuga seotud teadusprojekte ja osaleme selleteemalistes programmides.
3.4. Arendame digilahendusi ettevõtete ning avaliku sektori asutuste tegevuse efektiivsemaks ja turvalisemaks toimimiseks.
3.5. Toetame koostöös meditsiiniteaduste valdkonna ning arstkonnaga genoomika ja digitehnoloogiate jm. arendustöö abil personaalmeditsiini arendamist Eestis. Toetame tervisetehnoloogia uusettevõtlust geenivaramu andmekiirendi programmi kaudu ning koostöös uusettevõtlusprogrammide partneritega nii Eestis kui ka mujal maailmas.
3.6. Pakume riigi ees seisvatele probleemidele tõenduspõhiseid lahendusi, näiteks Covid-19 pandeemiaga seotud rakendusuuringuid.
3.7. Aitame teaduse populariseerimise kaudu kaasa teadusliku maailmapildi kujunemisele ühiskonnas.

4. Inimesed, organisatsioon ja töökeskkond

4.1. Hoolime oma töötajatest, märkame igaüht ja tunnustame parimaid. Viime ellu akadeemilise karjäärimudeli, mis motiveerib noori ning väärtustab kogenud teadlasi ja õppejõude.
4.2. Lähtudes valdkonna spetsiifikast ja akadeemilistest traditsioonidest on ideaalne töötaja mudel õppetööd tegev teadlane ja teadust tegev õppejõud.
4.3. Tagame õppejõudude arvu jätkuva kasvu kiiresti kasvavatel aladel, näiteks info- ja biotehnoloogias ning teistes tehnoloogiasuundades, kindlustades sealjuures eestikeelse õppe vajadused. Kutsume välismaal doktorantuuri ja järeldoktorantuuri lõpetavaid noori eesti teadlasi tööle Tartu Ülikooli.
4.4. Toetame välistöötajate eesti keele oskuse omandamist, mis aitaks parandada nende võimalusi osaleda ülikoolielus eri rollides. Seame eesmärgiks, et eesti keele kursustel osalenud välistöötajate osakaal ületab 50%.
4.5. Edendame koostööd valdkonna sees ja ülikooli teiste struktuuriüksustega. Oluline on valdkonnasisene sünergia õppe- ja teadustegevuses ning tihe koostöö muu hulgas valdkondliku doktoriõppe keskuse kaudu.
4.6. Hoonestu arendamisel seame prioriteediks tehnoloogiainstituudi ja genoomika instituudi ruumiprobleemide lahendamise.
4.7. Kujundame Maarjamõisa väljale rohelahenduste ja keskkonnasäästlike rakenduste esitlusala, mille eesmärk on nii rohelahenduste ja rohelise energeetika näidiste tutvustamine avalikkusele kui ka nende tõhususe ja mõju teaduslik seire.
4.8. Koostöös üliõpilaskonna ja arhitektidega loome vajaduse korral kõigis õppehoonetes üliõpilaste puhke- ja suhtlusalad. Koostöös linnaga otsime võimalusi parandada valdkonna õppehoonete vahel liikumise võimalusi, muu hulgas kergliiklusteede ja ühistranspordiga.

tomatid

Seminaril „Taimede biotehnoloogia ja kestlik põllumajandus“ tutvustatakse põllumajanduse tulevikku

autonoomne robotlaev Heli

TÜ Eesti mereinstituudi robotlaeva pidulik veeskamine 29. septembril

Delta karjääripäev 2023.jpg

Delta karjääripäev 2024