Skip to main content

Loodus- ja täppisteaduste valdkonna täpsustavad juhendid ja põhimõtted ning avalduste vormid

Loodus- ja täppisteaduste valdkonnas on vastu võetud täpsustavad õigusaktid lõputööde juhiste, kaitsmise korra, vabade õppekohtade täitmise ja muu osas.

LOODUS- JA TÄPPISTEADUSTE VALDKONNA LÕPUTÖÖDELE ESITATAVAD NÕUDED JA KAITSMISE KORD

I. Eesmärk
1. Käesolev juhend reguleerib lõputöödele (bakalaureuse
- ja magistritöödele) esitatavaid nõudeid ja lõputööde kaitsmise korda loodus- ja täppisteaduste valdkonnas.
2. Lõputöö ja selle kaitsmisega näitab üliõpilane, et ta:

2.1. oskab rakendada omandatud teadmisi teadusprobleemide sõnastamisel, vastavate
uuringute planeerimisel ja läbiviimisel, kogutud andmete põhjal järelduste tegemisel ning nende kirjalikul ja suulisel esitamisel;
2.
2. oskab leida ja analüüsida teaduslikku infot ning suudab sellest ja enda poolt kogutud teaduslikest andmetest sünteesida uusi erialaseid teadmisi;
2.3. oskab koostada ja pidada avalikku ettekannet ning end väljendada
oma erialal nii suuliselt kui ka kirjalikult ja kaitsta oma seisukohti;
2.4. tunneb teaduseetika üldprintsiipe ning oskab hinnata oma valdkonna uuringute
teaduslikku taset ja rakenduslikku väärtust.
3. Kui õppekava haldab mitu instituuti, täidab õppekava
haldava instituudi ülesandeid õppekava haldamist koordineeriv instituut (edaspidi instituut).
II.
Teema ja juhendaja
4. Üliõpilane valib lõputöö juhendaja(d) ning kooskõlastatult juhendaja(te)ga sobiva ulatuse
ja raskusastemaga töö teema. Lõputöö juhendaja(d) kinnitab instituudi juht oma korraldusega. Instituut kehtestab igale õppekavale lõputööde juhendajate kinnitamise tähtaja.
5. Lõputöö juhendajaks võib olla isik, kellel on vähemalt magistrikraad või sellele vastav
haridustase. Vajaduse korral võib lõputööle määrata kaasjuhendaja. Kui lõputöö juhendaja ei
ole Tartu Ülikooli töötaja, määratakse valdkonna
töötajate seast kaasjuhendaja.
6. Lõputöö sisuks võib olla

6.1. teoreetiline või eksperimentaalne uurimus;

6.2. rakendusliku ülesande lahendus;

6.3. õppevahend või
-materjal;
6.4. töö, mis koosneb mitmest punktides 6.1
6.3 nimetatud komponendist.
III.
Vormistus
7. Lõputöö kirjutatakse eesti või inglise keeles.

8. Lõputöö sisaldab alljärgnevaid osi:

8.1. tiitelleht (
instituut, töö nimetus, bakalaureuse- või magistritöö, eriala, maht EAP-des, autor, juhendaja(d);
8.2. infoleht: kokkuvõte ja märksõnad eesti ning inglise keeles;

8.3. sisukord;

8.4. sissejuhatus (probleemi tutvustus, töö eesmärk ja ülevaade);

8.5. sobivalt liigendatud põhitekst;

8.
6. kirjanduse loetelu;
8.7. vajadusel üks või mitu lisa;

8.8. lihtlitsents lõputöö elektroonseks avaldamiseks (vajadusel koos ajalise piiranguga).

9.
Lõputöö vormistatakse A4 formaadis, kirjasuurusega 12 pt
. Töö leheküljed on nummerdatud. Töö soovitatav maht ilma lisadeta on 20, kuid mitte rohkem kui 50 lehekülge.Instituudil on õigus kehtestada erisusi.
10. Infolehel on töö lühikokkuvõtted eesti ja inglise keeles. Kokkuvõte algab töö pealkirjaga
ning lõpeb märksõnade loendiga ning töö teadusala CERCS koodi ja nimetusega vastavas keeles.
11.
Kirjanduse loetelu esitatakse kas alfabeetilises või viitamise järjestuses. Loetletakse need ja ainult need allikad, millele töös on viidatud.

IV. Kaitsmisele suunamine
12. Lõputöö kaitsmisele suunamiseks esitab
autor instituudi juhi korraldusega määratud tähtajaks instituudile oma lõputöö koos juhendaja kirjaliku arvamusega, mis kinnitab
lõputööle esitatavate nõuete täidetust.

13. Lõputöö tuleb esitada elektrooniliselt pdf
-formaadis. Kui lõputöö avalikustamine ei ole salastatud teabe tõttu võimalik, esitab autor õppeprodekaanile enne kaitsmisele esitamist
juhendajaga kooskõlastatud taotluse avaldamisele ja kaitsmise avalikkusele piirangute
kehtestamiseks. Piirangud kehtestab õppeprodekaan oma korraldusega.
14. L
õputöö kaitsmisele suunamise otsustab instituudi juht või tema määratud isik ja määrab retsensendi, kellel on vähemalt magistrikraad või sellele vastav haridustase. Avalikule
kaitsmisele lubatud lõputööd pannakse enne kaitsmist välja instituudi veebilehele
. Kaitsmisele suunatud lõputöös ei ole lubatud teha parandusi ega muudatusi.
15. Lõputöö kaitsmisele lubatakse üliõpilane, kes vähemalt 2 tööpäeva enne kaitsmist on
läbinud kõik õppekavasse kuuluvad ülejäänud ained.
16. Üliõpilasele tuleb tagada võimalus
tutvuda retsensendi kirjaliku arvamusega vähemalt üks päev enne kaitsmist. Arvamus peab sisaldama vähemalt üldist hinnangut lõputööle, kuid ei pea sisaldama kõiki kaitsmisel esitatavaid küsimusi.
17. Autoril on õigus lõputöö tagasi võtta hiljemalt
kaitsmisistungi alguses ja esitada sama või korrigeeritud lõputöö uuesti kaitsmisele suunamiseks hiljem.
V.
Kaitsmine
18. Lõputööde esitamise ja kaitsmise tähtajad ning kaitsmiskomisjonide koosseis määratakse
instituudi juhi korraldusega iga õppeaasta alguses. Vajadusel võib kaitsmise aegu lisada ja teha muudatusi kaitsmiskomisjonide koosseisudes ka õppeaasta sees. Kui õppekava täitjale antakse kutse, tuleb lõputöö kaitsmise komisjoni koosseis kooskõlastada kutsekomisjoniga.
Kaitsmiskomisjon on vähemalt n
eljaliikmeline, komisjon on hindamisel otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole komisjoni koosseisust.
19. Lõputöö kaitsmine saab toimuda ainult kaitsja kohalolekul. Kui retsensent ei saa
kaitsmisel osaleda täidab tema kohuseid üks kaitsmiskomisjoni liige.
20. Lõputöö kaitsmine toimub avaliku akadeemilise väitlusena, mis sisaldab:

20.1 autori ettekannet lõputöö põhitulemuste
tutvustamiseks (bakalaureusetööl kuni 10 minutit, magistritööl kuni 15 minutit);
20.2 akadeemilist diskussiooni retsensendi(tide) j
a autori vahel;
20.3 üldarutelu;

20.4 autori lõppsõna kuni üks minut.
VI.
Hindamine
21. Kaitstud lõputööd hindab kaitsmiskomisjon istungi kinnises osas, kus on õigus viibida ka
juhendajatel ja retsensentidel. Hääletamisel osalevad ainult komisjoni liikmed. Kui juhendaja on komisjoni liige, siis ta hääletamisel ei osale.
22. Lõputöö hindamisel arvestatakse vastavust lõputöö nõuetele (punkt 2)

23. Komisjoni esimees teeb hindamistulemused teatavaks ühe tööpäeva jooksul pärast
kaitsmisistungi lõppu. Edukalt kaitstud lõputöö autor tunnistatakse vastavalt bakalaureuse-
või magistrikraadiga ülikooli lõpetanuks.

24. Kui kaitsmiskomisjon otsustab, et lõputöö ei vasta nõutud tasemele või autor ei suuda
seda kaitsta, siis hinnatakse lõputöö puudulikuks. Sel juhul on võimalik üks korduskaitsmine instituudi juhi määratud kuupäeval. Korduskaitsmine eeldab olemasoleva lõputöö täiendamist või uuel teemal lõputöö kirjutamist.
VII.
Lisasätted
25. Käesolevas juhendis käsitlemata küsimused lahendatakse vastavalt T
artu Ülikooli õppekorralduseeskirjale ning loodus- ja täppisteaduste valdkonna muudele regulatsioonidele.
26. Instituudid võivad vastavalt eriala spetsiifikale koostada täiendavaid lõputöö
vormistamise ja kaitsmise juhendeid, mis on kooskõlas käesolevate üldnõuetega. Sellised
juhendid peavad olema esitatud nii valdkonna kui ka instituudi veebilehel.

Instituutidel võivad olla oma lisanõuded lõputööle ja kaitsmise juhistele. Vaadake lisa instituutide lehtedel ja küsige nende kohta oma õppekorraldusspetsialistilt.

 

Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA)  taotluste esitamine  loodus- ja täppisteaduste valdkonnas (bakalaureuse- ja magistriõpe)
 

Kinnitatud loodus- ja täppisteaduste valdkonna nõukogus 11.02.2016.

1. VÕTA avaldust õppekava täitmise osana võib esitada ühe korra semestris.

2. VÕTA avaldus tuleb esitada oma õppekava programmijuhile.

3. Vabaaineteks saab aineid üle kanda maksimaalselt oma õppekava vabaainete mahus.

 

Täpsema info, vormid ja kontaktid leiad siit

Vabade õppekohtade täitmise kord ja konkursitingimused loodus- ja täppisteaduste valdkonnas

Vabale õppekohale kandideerimise avaldus tuleb esitada dekanaati enne uue semestri algust.

Vabadele õppekohtadele võivad kandideerida:

  1. õppekava vahetust taotlevad üliõpilased, kes õpivad vastava õppekava nominaalkestusest lähtuvalt samal või sellele eelneval õppeaastal, millel vaba õppekoht tekkis. Pikendusajal õppivad üliõpilased ei saa vabale õppekohale kandideerida;
  2. isikud, kes on õppinud õppekaval, mille vabale kohale nad kandideerivad reimmatrikuleerimise korras;
  3. teistest kõrgkoolidest ületulijad;
  4. eksternid;
  5. isikud, kes on õppinud muul kõrghariduse õppekaval ja on sellelt õppekavalt eksmatrikuleeritud
  6. isikud, kes on ülikooli täiendusõppijana läbinud vastava õppekava õppeaineid.
 

Pingerida moodustatakse täiskoormusega õppe mahu vähemalt 75% ulatuses täitnud kandidaatidest järgmiselt: 

  1. Õppemahu täitmise protsent. Võrdseks loetakse kõik kandidaadid, kes on täitnud õppekava arvestusliku mahu 100% või enam.
  2. Kui on võrdseid kandidaate, siis võetakse aluseks kandidaadi kaalutud keskmine hinne.
  3. Kui eelmise punkti alusel on võrdseid kandidaate, siis võetakse aluseks kandidaatide muud tulemused õppevaldkonnas ja ühiskondlik aktiivsus. Vajaliku info saamiseks pöördub kandidaatide poole õppeprodekaan.

Vaba õppekoht täidetakse avaliku konkursi korras semestri algusest arvates nelja nädala jooksul.

Avaldus vabale kohale kandideerimiseks

Akadeemilise petturluse ja vääritu käitumise juhtumite menetlemise kord loodus- ja täppisteaduste valdkonnas

Lisatakse peagi

Avaldus tuleb allkirjastada, kas paberil või digitaalselt. 

Paberil avaldus tuleb tuua dekanaati (Vanemuise 46-208) või saata posti teel aadressile:

Loodus- ja täppisteaduste valdkonna dekanaat
Tartu Ülikool
Vanemuise 46-208
51014 Tartu

Digiallkirjaga avaldus tuleb saata ltt@ut.ee

Palun saatke digitaalselt allkirjastatud avaldus aadressile ltt@ut.ee. Kui digitaalselt pole avaldust võimalik esitada, siis võib selle tuua dekanaati ka paberkandjal.

Kõik avalduste ja taotluste vormid on leitavad siit

Üliõpilasele

Akadeemilise puhkuse avaldus
Õpingute pikendamise avaldus

Omal soovil eksmatrikuleerimise avaldus, palun võtke avaldusele ka juhendaja allkiri
Avaldus vabale kohale kandideerimiseks
LT valdkonna stipendiumi avaldus olümpiaadil osalenutele

 

Eksternile

Külalisüliõpilasele

Külalisüliõpilase avaldus-ankeet (TÜ üliõpilasele)
Külalisüliõpilase avaldus-ankeet (teise kõrgkooli üliõpilasele - ülikoolil ei ole lepingut teise kõrgkooliga)
Külalisüliõpilase avaldus-ankeet (teise kõrgkooli üliõpilasele)
 

NB! Kui avalduse vorm ei avane või annab veateate, siis proovige seda avada mõnes teises veebilehitsejas.

#õppimine
Lähiõpe jätkub.

Kevadsemestril jätkub lähiõpe

Jaga
19.01.2022
#õppimine #sisseastumine #valdkonnast
Jaga
03.01.2022
#kooliõpilasele #õppimine #sisseastumine #valdkonnast #esmakursuslane
Jaga
03.01.2022