Magistriõppekavad valdkonnas

Magistriõppe läbimine võimaldab erialast spetsialiseerumist ning paremat kvalifikatsiooni ja ettevalmistust tööturul läbilöömiseks. Statistika järgi soosib kõrgem haridustase ka paremat tööhõivet ja elukvaliteeti.

Oled oodatud õppima loodus- ja täppisteaduste valdkonna magistriõppekavadele.

Sa omandad tipptasemel hariduse valdkonnas, kus on pidev nõudlus erialase pädevusega inimeste järele. Tartu Ülikool on analüütilise keemia alal üks Euroopa juhtivatest haridusinnovatsiooni keskustest. Rahvusvahelised magistriõpingud läbid sa esimesel aastal Tartus ja teisel aastal oma valiku alusel Åbos, Uppsalas või Lyonis.
Tartu Ülikooli tudengid loengus
Magistriõpe on korraldatud koostöös paljude erialade ja ettevõtetega, et rakendada andmeteadust loodus- ja sotsiaalteaduste või humanitaarteaduste valdkonnas, samuti ettevõtluses. Andmeteadus ja tehisintellekt muudavad infotehnoloogialahendused nutikaks ning aitavad igal elualal andmeid väärindada.
Üliõpilane robotiga
Ingliskeelses magistriõppes spetsialiseerud sa süvitsi oma erialasuunale: arvutitehnikale, robootikale või kosmosetehnoloogiale. Õppekavas on tark- ja riistvaraga tegelemine ühendatud tipptehnoloogiliste süsteemide ja seadmete väljatöötamise huvides. Väga tähtis on õppetöös praktika, mille käigus lahendad reaalseid ülesandeid näiteks nanosatelliitide, robotite ja arukate materjalide valdkonnas.
Floristika välipraktikum
Mitmekülgne õppekava annab sulle oskuse orienteeruda globaalmuutustega seotud probleemides ja mõelda ökoinnovaatiliselt. Sa saad väga head teadmised Eesti ja Euroopa looduse mitmekesisusest, ökosüsteemide toimimisest ja kaitsest. Meie vilistlasena oodatakse sind tööle näiteks keskkonnakaitse eksperdiks riigiasutustesse, keskkonnahindamise ettevõtetesse ja laboritesse.
Üliõpilane laboris
Biomeditsiin on muutunud ülimalt suure potentsiaaliga valdkonnaks, kuna personaalmeditsiin areneb hoogsalt ja läänemaailma rahvastik vananeb kiiresti. Õppekavas on meditsiini- ja bioteadused ühendatud nii teoorias kui ka praktikas. Sa asud õppima tunnustatud teadlaste juhendamisel, tänu millele oled pärast lõpetamist konkurentsivõimelisem nii tööturul kui ka akadeemilises sfääris.
MSc Biotehnika Bioengineering
Biotehnika õppekavas on ühendatud rakendusliku biotehnoloogia mitmesugused valdkonnad. See annab sulle võimaluse omandada süvateadmisi ja praktilisi oskusi sellistel aladel nagu põhilised tööstuslikud bioprotsessid, biomeditsiini tehnoloogiad, sünteetiline bioloogia, tööstuslik fermentatsioon, tööstuslike bioprotsesside optimeerimine, bioloogiliste süsteemide analüüs ja disain ning palju muud. Sa saad kujundada enda vajadustele vastava õppeplaani ja asuda juba magistrandina tegutsema Eesti tippteadusrühmade juures, samuti käia praktikal valdkonna ettevõtetes.
Üliõpilased Physicumis
Tartu Ülikoolis on paindlik ja rahvusvaheliselt kõrgel tasemel füüsika magistriõpe, kus sinu õppejõud on oma ala asjatundjad. Sul on võimalus spetsialiseeruda astrofüüsika, teoreetilise füüsika, tahkisefüüsika, eksperimentaal- ja rakendusfüüsika või keskkonnafüüsika suunale. Praegusaja muutlikus tipptehnoloogilises infoühiskonnas on füüsikud nõutud ja kõrgepalgalised spetsialistid kõikjal arenenud maailmas.
Geograafia välipraktikum
See on Eesti ainuke õppekava, mis võimaldab sul omandada loodust, inimühiskonda ja informaatikat ühendava laiapõhjalise magistrihariduse – geograafia eriala on ruumilise planeerimise ja geoinformaatika valdkonnas Eesti hinnatuim. Sa spetsialiseerud oma huvidest lähtudes ning omandad geograafi olulisimad oskused, st oskuse mõista nähtuste toimimist ruumis ning analüüsida ja tõlgendada asukohaga seotud andmeid. Lõpetamise järel ootab sind rohkesti vaheldust, loomingulist pinget ja Eesti arengu kujundamise võimalust pakkuv karjäär.
Geoloogia
Geoloogia magistriõppes puurid ennast sügavuti maapõue saladustesse. Õpe on tihedalt ühendatud eluliste, sealhulgas rahvusvaheliste uurimisprobleemide ja põnevate teadusprojektidega ning õppe lahutamatu osana käid sa Eestis ja välismaal välitöödel. Rahvusvaheliselt hinnatud ja tugeva praktilise väljundiga õppekava vastab tööturu ootustele.
Eerik Säre
Õppides loodusainete õpetajaks, on sul võimalus anda panus õpilaste kujundamisse vastutustundlikeks maailmakodanikeks. Magistriõppe käigus mõtestad sa pedagoogilistes õppeainetes õpetamise ja õppimise olemust, samuti avastad enda potentsiaali õpilaste ja õppeprotsessi juhtimisel ning soovitud muutuste ellukutsumisel, lähtudes omandatud erialastest teadmistest ja oskustest. Sa saad õpetajakutse, et asuda tööle bioloogia-, keemia-, geograafia- või füüsikaõpetajana põhikoolis ja gümnaasiumis, ning oled väga oodatud kolleeg üle Eesti.
tudeng
Ingliskeelne õppekava valmistab su ette töötama informaatika põhitrendidega, nagu seda on näiteks tehisintellekt, suurandmed ja plokiahelad. Magistrikraadi omandamise järel on sul ideaalsed võimalused asuda tööle maailma suurimatesse IT-firmadesse või asutada enda iduettevõte.
19_nov_2021_tü_089.jpg
Uudne õppekava annab sulle võimaluse saada esmased teadmised infotehnoloogia alal ning ühendada need oma varem omandatud eriala ja töökogemusega. Magistriõppe läbimine tagab sulle mitmekülgse ja huvitava karjääri ükskõik millises eluvaldkonnas.
Keemia üliõpilased praktikumis
Keemia mitmekülgses magistriõppes on ühendatud mitu teadussuunda, et anda sulle suurepärane haridus, mida saad rakendada väga erinevates valdkondades. Juba õpingute algusest saati on sul võimalus õppida tippteadlaste käe all ja teha praktilisi töid Eesti juhtivate teadusrühmade laborites. Meie vilistlased on tunnustatud ja oodatud töötajad näiteks uudsetes energia- ja biotehnoloogiaettevõtetes, samuti molekulaartehnoloogia ja analüüsi valdkonnas.
Actuarial and Financial Engineering
Kindlustusmatemaatiku ehk aktuaari ülesanne on kaaluda kindlustusriske ja määrata neile selline hind, mis kataks võimalikud väljamaksed tulevikus. Selle kaheaastase ingliskeelse õppekava läbimise järel on sinust saanud osav riskide hajutaja ja maandaja. Sulle on lahti paljud uksed nii Eestis kui ka välismaal, sest meie õppekava alusel õppinuid hindavad tööandjad kõrgelt.
Mikrokraad
Linnastunud ühiskonna geoinformaatika õppekavas on liidetud geograafia ja infotehnoloogia, sest me elame ajastul, mil enamik juhtimisotsuseid ja planeeringuid tehakse arvutipõhiselt. Valdkonnaülene õppekava annab sulle oskuse geograafiliselt seostada ja analüüsida ühiskonnas ja keskkonnas toimuvaid protsesse. Sa omandad ruumiandmete töötlemise terviktsükli teadmised alates andmekogumisest ja välitöödest kuni planeerimislahenduse visualiseerimiseni.
tudengid
Matemaatikute ja statistikute tegevusvaldkond on piiramatu, küündides meditsiinist panganduse ja tööstuseni. Infoühiskond vajab inimesi, kes oskavad loogiliselt mõelda ning infot koguda, töödelda ja analüüsida, aga ka tulemusi mõtestada. Tartu Ülikooli magistrikraad tähendab maailmakäsitust, mis on kooskõlas kiiresti muutuva infoajastu põhimõtetega.
Image
See õppekava tagab sulle põhjaliku hariduse, et saaksid asuda tööle nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiastme matemaatika või matemaatika-informaatika õpetajana. Mitmekülgset teoreetilist õpet saadab eri tüüpi ja põnev praktika koolides. Paindlik sessioonõpe tähendab loenguid ja muid kohtumisi pikemate õppesessioonidena, sealhulgas e-õppes, millele lisandub iseseisev töö.
MSc Materjaliteadus ja tehnoloogia Materials Science and Technology
See ingliskeelne õppekava annab sulle rahvusvahelises keskkonnas kõrgetasemelise magistrihariduse materjaliteaduse alal. Õpingute algusest peale osaled sa mõne teaduslabori töös ja omandad tehnoloogiaettevõtluse alused, mis hõlmab nüüdisaegseid ja praktikas rakendatavaid teadmisi ettevõtlusest, innovatsioonist, materjali- ja tootearendusest, aga ka uute toodete väljatöötamisest. Praktika või üks semester välisülikoolis on õppe kohustuslik osa ja tagab rahvusvahelise kogemuse.
Tudeng TÜMRI-s
Et bioteadused ja meditsiin arenevad maailmas kiiresti, vajatakse nii tööstuses kui ka teaduses aina rohkem laiade molekulaarbioloogia teadmiste ja oskustega tippspetsialiste. Molekulaarsete bioteaduste õppekava annab sulle rakkudes toimuvate protsesside kohta põhjalikud teadmised, mida saad rakendada ettevõtluses ja teadustöös alates meditsiinist kuni rohepöördeni.
Rakendusliku mõõteteaduse magistrikraad tähendab kõrgetasemelist haridust valdkonnas, kus on pädevatest asjatundjatest pidev puudus. Tartu Ülikool on mõõteteaduse ja analüütilise keemia alal üks Euroopa juhtivaid haridusinnovatsiooni keskusi. Õppekava on koostatud laborite ja tööstusettevõtete huvide alusel, et tagada meie vilistlaste teadmiste ja oskuste vastavus tööturu vajadustele.
arendaja
Me koolitame väga heal tasemel tarkvarainsenere, kes omandavad erialaoskuste kõrval laiemad teadmised ärist, ettevõtlusest ja muust vajalikust, et tulevikus töötada maailma kõige edukamates tehnoloogiaettevõtetes. Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli ühisõppekava läbimise järel saad mõlema ülikooli magistridiplomi. Meie vilistlased on tööturul kõrgelt hinnatud ning me julgeme neile lubada hea tahtmise korral kindla tuleviku.
Doktorantuur

Registreeru karjäärikonverentsile „Doktorikraadiga uutesse kõrgustesse!“

Tudengid õppimas

Ülikool toetab võimekaid esmakursuslasi praktiliste lisaõpivõimalustega

Mobiilsus ja üritused

Mobiilsus ja üritused