Tehnika ja tehnoloogia doktoriõppe programm

Loodus- ja täppisteaduste valdkonnas avatakse 2022/2023. õppeaastal vastuvõtuks uus tehnika ja tehnoloogia doktoriõppe programm, mis sisaldab viis eriala:

  • arvutitehnika (tehnoloogiainstituut)
  • jätkusuutlik energeetika (keemia instituut)
  • keskkonnatehnoloogia (ökoloogia ja maateaduse instituut)
  • materjaliteadus (füüsika instituut)
  • molekulaarne biotehnoloogia (tehnoloogiainstituut

Doktoriõpingud keskenduvad põhiliselt doktoritööle ja teadustegevusele. Doktorant võib koostöös juhendaja(te)ga teha õppekavas individuaalseid ja eesmärgipäraseid valikuid. Programm sisaldab kursusi ja koolitusi 30 EAP mahus. Õppemoodul sisaldab erialaspetsiifilisi kursusi (15 EAP) ja ülekantavate oskuste omandamist (15 EAP). Atesteerimiskomisjon hindab doktorantide edasijõudmist õppekava, programmi õpitulemuste ja programmi raames vajalike tegevuste osas. Lisaks võivad erialadel olla oma doktorantidele spetsiifilised nõuded ja ettekirjutused.

Programmi üldeesmärgid

Programmi üldeesmärk on viia doktorandi teadmised ja oskused rahvusvaheliselt tunnustatud kõrgetasemelise professionaali tasemele. Doktoriõpe valmistab doktorandi ette tööks õppejõu või teadlasena ülikoolides ja teistes teadusasutustes ning juhtivspetsialistina väljaspool akadeemilist sfääri. Doktoriõpe on teaduspõhine kõrghariduse kõrgeima astme õpe, mille kestel doktorant omandab rahvusvahelisel tasemel teadus- ja arendustöö oskused, avara teadusliku maailmakäsitluse ning juhtimis- ja pedagoogilise töö pädevused.

Doktorikraadiga spetsialist on iseseisev uurija, kes suudab analüüsida tema ette püstitatud probleemi ning leida sellele lahenduse, töötades vastavalt vajadusele kas iseseisvalt, meeskonna liikmena või juhtides töögruppi.

Doktoriõppe programmi edukal läbimisel doktorant:

1. On oma uurimisvaldkonnas teadmiste ja oskuste poolest tipptasemel, on kursis oma eriala kaasaegsete arengusuundadega teaduses ja tehnoloogias.
2. Mõistab, seostab ja arendab oma uurimisvaldkonna uurimismeetodeid, püstitab hüpoteese ning kavandab ja viib läbi eksperimente hüpoteeside paikapidavuse kontrollimiseks, mõistab ja üldistab valdkondadevaheliste teadmiste ja uurimismeetodite sisu ja ulatust.
3. Analüüsib, sünteesib ja hindab uusi ja teadmusmahukaid ideid, identifitseerib ja sõnastab uurimisküsimusi, arendab teooriaid ning näeb uurimistöö tulemuste rakendusvõimalusi;
4. Algatab, kavandab, rakendab ja hindab kriitiliselt uurimis- ja arendustöid, oskab anda ja saada edasiviivat tagasisidet.
5. Dokumenteerib ja esitab oma teadustöö tulemusi, esitab oma eriala teoreetilisi ja rakenduslikke aspekte nii kirjalikult kui suuliselt, loogiliselt ja sihtrühmale arusaadavalt, selgitab ja populariseerib laiemalt teaduslikku maailmapilti.
6. On oma tegevuses eetiline, lähtub heast teadustavast ja muudest ülikooli headest tavadest, andmehalduse headest tavadest, intellektuaalse omandi õigustest ja andmekaitse nõuetest.
7. Tegutseb olukorrast olenevalt iseseisvalt või meeskonnas, sealhulgas rahvusvahelises töö- ja õpikeskkonnas, rakendab juhtimis- ja meeskonnatööoskusi.
8. Analüüsib süsteemselt oma pädevusi ja enesetäiendamise vajadusi, täiendab ennast; teadvustab ja populariseerib teadmiste ja oskuste pideva arendamise vajadust.
9. Annab oma teadmisi edasi õpetamise, juhendamise või muul teel nii hariduse ja teaduse kontekstis kui ka laiemal ühiskondlikul tasandil.
10. Orienteerub tänapäevases teaduskorralduses.

Teadus-, arendus- ja loometegevus

Doktorandi teadus- ja arendustöö eesmärgiks on omandada uurimistöö planeerimise, läbiviimise ja tulemuste esitamise oskused ja tehnikad, täiendades ja
süvendades selleks vajalikke teadmisi.

Teadustöö tulemusena valmib iseseisev uurimus, milles on esitatud konkreetse teadusvaldkonna olulis(t)e probleemi(de) argumenteeritud originaalne lahendus.
Doktorant omandab erialase teaduskommunikatsiooni kogemuse ja kõrgkoolis õpetamise töökogemuse.

Teadus-, arendus- ja loometegevuse moodul on mahus 5460 tundi, mis vastab 210 EAP-le.

Mooduli edukalt läbinud doktorant:
1. Valdab erialase valdkonna olulisi uurimismetoodikaid.
2. Omab põhjalikke teadmisi ja on kursis uuemate uurimissuundadega oma erialal.
3. Rakendab oma teadmisi erialase uurimistöö läbiviimisel ja planeerimisel,
4. Identifitseerib ja formuleerib loovalt uurimisküsimusi, leiab võimalused nende lahendamiseks.
5. Algatab ja kavandab uurimis- ja arendusprojekte, mis viivad uute teadmiste ja lahendusteni. Seostab projekti ülesanded ja tulemused võimalike rakendustega.
6. Analüüsib ja sünteesib uurimistöö käigus saadud ning varem teadaolevat infot, hindab kriitiliselt erialase uurimis- ja arendustöö potentsiaalset tulemit.
7. Hindab oma uurimisvaldkonna teadustulemusi laiemas kontekstis ja lõimib neid teiste valdkondadega.
8. Formuleerib ja sõnastab uurimistöö tulemused rahvusvahelisel tasemel publitseerimiseks. Analüüsib ja hindab teadustulemusi kriitiliselt, annab neile argumenteeritult tagasisidet. Argumenteerib ja esitab oma teadustulemusi rahvusvahelistel teadusüritustel.
9. Annab teaduseetilisi hinnanguid, saab aru vastutusest teadustulemuste loomisel ja kasutamisel.
10. Oskab hinnata teadussaavutuste mõju laiemas ühiskondlikus kontekstis;
11. Langetab iseseisvalt strateegilisi otsuseid.
12. Oskab tegutseda keerulistes olukordades ja keskkondades, sh rahvusvahelises töö- ja õpikeskkonnas.
13. Hindab süsteemselt oma vajadusi täiendkoolituse järele ja planeerib seda;
14. Omab häid suhtlemis-, juhtimis- ja koostööoskuseid.
15. On võimeline ette valmistama ning läbi viima auditoorset õppetööd ülikoolis, juhendama bakalaureuse või magistritöid.

Doktorant peab:
1. Koostama Tartu Ülikooli doktoriõppe eeskirja nõuetele vastava doktoritöö, järgides valdkonna atesteerimiskorda.
2. Pidama ettekande kõrgetasemelisel rahvusvahelisel erialaüritusel ja osalema uurimistööga seotud rahvusvahelistel aruteludel.
3. Osalema aktiivselt oma eriala doktoriseminaridel kogu õppeaja jooksul, pidama seminaridel vähemalt neli ettekannet.
4. Osalema aktiivselt valdkonna või instituudi teadus- ja arendustöös, sh panustama tegevuste läbiviimisesse, osalema doktoriõppe keskuse üritustel.
5. Oma teadmisi edasi andma õppetöö või üliõpilastöö juhendamise ja eriala populariseerimise kaudu.
6. Analüüsima oma edasijõudmist ja professionaalset arengut koostöös juhendajaga ning andma oma teadustöö ja muu akadeemilise tegevuse edenemise kohta aru atesteerimistel vastavalt atesteerimiskorrale.

Valiku põhimõtted:

Doktorant täpsustab koostöös juhendajaga oma tegevus- ja ajakava individuaalplaanis, muuhulgas peavad individuaalplaanis kajastuma mooduli kohustuslikud tegevused. Mooduli eesmärkide täitmiseks võib osaleda kursustel või koolitustel vastavalt vajadusele.

Õppetegevuse moodul

Mooduli eesmärk on anda doktorandile võimalus arendada ülekantavaid oskusi, sh. saada ülevaade teadustöö eetikast, õppida looma interdistsiplinaarseid seoseid
erinevate teadusvaldkondade vahel ning arendada oma eneseväljendus-, juhtimis- ja õpetamisoskusi. Samuti süvendada ja laiendada erialaseid teadmisi ning oskusi.
Vastavalt koosneb moodul programmi üldõppe ja erialase õppe osast, osakaalud määrab individuaalplaan.

Mooduli maht on 780 h, mis vastab 30 EAP-le.

 

Mooduli edukal läbimisel doktorant:
1. Omab süvendatud teadmisi oma erialal ja uurimisvaldkonnas, hindab kriitiliselt ja üldistab erialaspetsiifilisi ideid.
2. Identifitseerib ja hindab kriitiliselt mitmesuguseid teadusliku analüüsi meetodeid.
3. Omab rahvusvaheliseks akadeemiliseks publitseerimiseks ja akadeemiliseks kirjutamiseks vajalikke oskusi.
4. Analüüsib ja arendab oma esinemisoskust, kohaldab nii suulise kui ka kirjaliku akadeemilise diskussiooniga seotud tavasid ning tagasiside
andmise põhimõtteid ja meetodeid.
5. Analüüsib ja põhjendab teaduseetilisi, intellektuaalomandit, andmekaitset ja andmehaldust puudutavaid valikuid.
6. Analüüsib ja seostab meeskonnatöö ja juhtimise (nii organisatoorse kui ka enesejuhtimise) erinevaid meetodeid.
7. Analüüsib ja seostab õpetamiseks, juhendamiseks või eriala populariseerimiseks vajalikke teadmisi.

Doktorant peab:
1. Läbima programmi üldõppe alamooduli kohustuslikud ained, sealhulgas esimesel aastal õppeaine " Sissejuhatus doktoriõpingutesse
loodus- ja täppisteadustes " (3 EAP, e 78h)

Ülekantavad oskused 

Mooduli kohustuslikud tegevused

Doktorant peab:
1. Läbima programmi üldõppe alamooduli kohustuslikud ained, sealhulgas esimesel aastal õppeaine LTLT.00.002 Sissejuhatus doktoriõpingutesse loodus- ja täppisteadustes (3 EAP, e 78 h).

●Filosoofilised lahkarvamused ∙ HVFI.01.0036 EAP

●Intellektuaalne omand ∙ LOTI.01.0013 EAP

●Sissejuhatus doktoriõpingutesse loodus- ja täppisteadustes ∙ LTLT.00.0023 EAP

2. Omandama programmi ja mooduli õpiväljundites nimetatud ülekantavad pädevused ja hoiakud, lähtudes eneseanalüüsist ja juhendajaga koostöös
koostatud individuaalplaanist (enesetäienduse plaanist).

Doktorant koostöös juhendajaga täpsustab oma tegevus- ja ajakava individuaalplaanis, muuhulgas tuleb individuaalplaani lisada mooduli kohustuslikud tegevused. Mooduli ülejäänud mahus valib doktorant koos juhendajaga doktoritöö valmimiseks ja oma professionaalseks arenguks vajalikud õppeained ülikooli õppeainete, doktoriõppe keskuse ürituste, kohalike ja rahvusvaheliste ürituste, jms hulgast.

Mikrofon stuudios

Keemia instituudis loodi taskuhääling „Tuleviku energeetika – energia tulevik“ (TEET)

Loodusvaatluste maraton

Kodanikuteaduse seminaril räägitakse, kuidas rikastab avalikkuse kaasamine teadustööd

Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu preemiate laureaadid

Presidendi kultuurirahastu preemiad pälvisid Hedvig Tamman ja Liisa Rätsep