Autor:
Andero Kalju

Doktoriõppe esimene vastuvõtt

Füüsika programmi projektile saab avaldusi esitada kuni 15. märtsini 2023, vt allpool.

Alates 2022/2023. õppeaastast on doktorant üldjuhul nii üliõpilane kui nooremteadur, pärast vastuvõtuotsust sõlmitakse temaga tööleping. Erandlikel juhtudel toimub konkurss õppekohtadele ilma nooremteaduri töölepinguta. Loe lähemalt doktorandi staatuse ja rahastuse kohta. 

LT valdkonna vastuvõtutingimused ja hindamiskriteeriumid 

Loodus ja täppisteaduste valdkonnas tuleb kõikidel kandidaatidel esitada koos avaldusega SAIS-is motivatsioonikiri ja CV. Kandidaate hinnatakse motivatsioonikirja ja sisseastumisintervjuu alusel. (välja arvatud loodusteaduslku hariduse eriala, kus motivatsioonikirja asemel tuleb esitada doktoritöö kavand)

Kandideeritakse väljakuulutatud projektidele.

Motivatsioonikirja ja intervjuu maksimaalne võimalik punktisumma on 100 punkti, millest kumbki vastuvõtutingimus annab kuni 50 punkti. Intervjuule lubatakse kandidaadid, kelle doktoritöö kavandit hinnati vähemalt 70 protsendiga võimalikust punktide hulgast (ehk 35 punktiga). Vastuvõtutingimusi ei täida üliõpilaskandidaat, kelle kummagi vastuvõtutingimuse hindamise tulemus on vähem kui 70 protsenti võimalikust punktide hulgast (ehk alla 35 punkti).

SAISis avaldust esitades tuleb valida projekt, millele soovitakse kandideerida. Kandideerida saab ainult ühele projektile. Kandidaatidel tuleb koostada lühike motivatsioonikiri (eesti või inglise keeles, maksimaalselt 6000 tähemärki koos tühikutega), tuginedes järgmistele punktidele:

  1.     Miks teid huvitab see doktoriprojekt, selgitage oma valikut.
  2.     Millised on teie varasemad kogemused selles valdkonnas? Selgitage, kuidas teie haridus- ja ametialane taust on seotud projektiga, kuhu kandideerite.
  3.     Millised on analüütilised/teaduslikud meetodid, mida te valdate?
  4.     Kirjeldage lühidalt oma magistritöö meetodeid ja peamisi tulemusi.
  5.     Esitage oma varasemad uurimistegevused, sealhulgas teaduspublikatsioonid ja konverentsiettekanded, kui need on olemas.

Motivatsioonikirja puhul hinnatakse:

  •     kandidaadi motivatsiooni ja oskuste argumenteerimist ning projekti valiku põhjendust
  •     asjakohast õppe- ja töökogemust ning teisi asjakohaseid tegevusi (artiklid, projektijuhtimine jne), nagu on nõutud motivatsioonikirja esitamisel.

Intervjuu

Kandidaat peab komisjoni poolt läbi viidud kuni 25-minutilise sisseastumisvestluse käigus kirjeldama doktoriprojekti laiemat teaduslikku tausta ja tulemuste võimalikku rakendatavust ning oma motivatsiooni asuda doktoriõppesse valitud projektiga. Intervjuule kutsutakse kandidaadid, kelle motivatsioonikirja on hinnatud positiivselt (vähemalt 35 punkti 50st).

Intervjuu käigus hinnatakse:

  •     teadmisi projekti laiemast teaduslikust taustast ja oodatavate tulemuste võimalikust rakendamisest
  •     kandidaadi motivatsiooni jätkata doktoriõpinguid vastavas teadusvaldkonnas ja sellel alal töötada
  •     laiemaid analüüsi- ja üldistamisoskusi õpingutes ja uurimisteemadel.

Intervjuud ja motivatsioonikirja hinnatakse 50-punkti skaalal, minimaalne positiivne tulemus mõlema vastuvõtutingimuse eest on 35 punkti. Kokku on võimalik saada maksimaalselt 100 punkti. Vastuvõtutingimused täidab üliõpilaskandidaat, kelle kummagi vastuvõtutingimuse hindamise tulemus on vähemalt 70 protsenti võimalikust punktide hulgast. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel.

Vastuvõtuks on avatud üks projekt:

Füüsika

Juhendajad: Heikki Junninen, Sander Mirme

Vastuvõetud doktorant asub ülikoolis tööle nooremteadurina. Töökoormus on 1,0, tööperiood neli aastat. Planeeritud õppe- ja teadustöö algus on 4. september 2023.

Küllastunud aurud kondenseeruvad atmosfääris, moodustades tahkeid või vedelaid osakesi. Seda protsessi nimetatakse atmosfääri uute osakeste tekkeks. Projektis uuritakse atmosfääri uute osakeste teket ja nende seost pilvede tekkega ja kliimaga. Mõõdetakse laboritingimustes atmosfääri keemilisi protsesse, mis viivad osakeste tekkeni atmosfääri külmades piirkondades; Arktikas, troposfääri ülemistes kihtides Aasias, troopikas ja Lõunamerel. Uuringud viiakse läbi CERNi CLOUD kambris.

Vaata lisainfot projekti ja kandideerimise kohta

 

Tudeng ja tudengivari

Ülikool ootab tulevasi üliõpilasi tudengivarjuks

Man in front of the class

PhD infoõhtu 2023

Toomas Römer.jpg

Arvutiteaduse instituudi taskuhääling - külas Toomas Römer