Stipendiumi statuut matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppe üliõpilastele

Kinnitatud LT nõukogus 07.06.2018

1. Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkond koostöös Tartu Ülikooli sihtasutusega loob stipendiumid matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava üliõpilastele. Kokku antakse välja kuus stipendiumit suurusega 200 eurot kuus.

2. Stipendiumite määramiseks moodustab loodus- ja täppisteaduste valdkonna õppeprodekaan komisjoni. Stipendiumid määratakse kaks korda õppeaastas viieks kuuks: septembrist jaanuarini ning veebruarist juunini.

3. Stipendiumi taotlejate hulka arvatakse kõik matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava üliõpilased.

4. Esimese semestri üliõpilaste puhul määrab komisjon stipendiumisaajad paremusjärjestuse alusel, mille koostamisel võetakse aluseks üliõpilaste pingerida magistriõppesse kandideerimisel.

5. Alates teisest semestrist määrab komisjon stipendiumisaajad üliõpilaste paremusjärjestuse alusel, mille koostamisel võetakse aluseks kaalutud keskmine hinne. Paremusjärjestuse koostamisel lähevad arvesse üliõpilased, kes vastavad järgmistele kriteeriumitele:

5.1. ei ole ületanud õppekava nominaalkestust;

5.2. ei viibi akadeemilisel puhkusel;

5.3. on täitnud õppekava kumulatiivselt vähemalt 30 EAP semestri kohta;

5.4. ei ole stipendiumi taotlemisele eelnenud semestril saanud ühtegi negatiivset õpitulemust;

5.5. kelle kaalutud keskmine hinne on vähemalt 3,5 üle kõigi õpitulemuste.

6. Paremusjärjestuse koostamisel (sh juhul kui üliõpilane ei täida punktis 5 toodud kriteeriume), võib komisjon arvestada täiendavaid tingimusi nagu üliõpilase motivatsioon ja/või ühiskondlik aktiivsus.

7. Stipendiumi ei maksta rohkem kui matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppe õppekava nominaalkestuse ulatuses.

8. Komisjon teeb otsuse stipendiumite määramise kohta hiljemalt 10. oktoobriks ja 10. märtsiks. Stipendium makstakse välja igakuiselt vastava kuu 20. kuupäevaks, v.a septembri stipendium, mis makstakse välja koos oktoobri stipendiumiga ning veebruari stipendium, mis makstakse välja koos märtsi stipendiumiga.

9. Üliõpilase akadeemilisele puhkusele siirdumise, eksmatrikuleerimise või nominaalse õppeaja lõppemise korral lõpetatakse stipendiumi maksmine akadeemilisele puhkusele siirdumisele, eksmatrikuleerimisele või nominaalse õppeaja lõppemisele järgnevast kuust.

10. Üliõpilane võib saada korraga nii matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava stipendiumi kui ka tulemus- ja erialastipendiumi.

11. Loodus- ja täppisteaduste valdkonna nõukogu 11.02.2016 otsusega vastu võetud stipendiumi statuut matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppe üliõpilastele tunnistatakse kehtetuks